рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Рефераты по строительным наукам

Психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Рефераты по сексологии

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Реферат: Троп сварки у повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"

Реферат: Троп сварки у повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"

Троп сварки у повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»

Мотозюк Тетяна

нечуй левицький подружня сварка

м. Горлівка


Процес переосмислення творчості митців, що попередньо зазнав викривлених, заідеологізованих інтерпретацій, з точки зору оновленої методики, методології та предмету досліджень сучасної української літературознавчої науки найменше торкнувся знакових постатей, тобто письменників-класиків, зокрема, творців реалістичної літератури.

Творчість самобутнього художника слова І.Нечуя-Левицького не одноразово привертала до себе увагу як сучасників (І.Франко, Панас Мирний, М. Драгоманов, Б. Грінченко), так і відомих літературознавців (М. Возняк, Є.Кирилюк, Н.Крутікова, Р.Г.Іванченко, Н.І.Зінченко, І.Приходько, Ю.Мережко, Р.Міщук, В.Зарва, О.Федорук, М.Конончук, А.Колесник та ін.), і вважається добре дослідженою. Але на сьогодні виразно сформувалася тенденція до нового прочитання класики з погляду новітніх підходів у літературознавстві.

Однією з найцікавіших та найменш досліджених на цей час тем є вивчення характерів персонажів творів з погляду національної своєрідності, а значну увагу привертає дослідження засобів їх творення.

Особливий інтерес серед спадщини класика становить так звана "енциклопедія з українознавства" – повість "Кайдашева сім'я". Адже, на думку І.Нечуя-Левицького, об'єктом літератури мусить бути передусім народ, селянство у всій його національній та місцевій різнобарвності "од Кавказу й Волги до самого лиману Дунаю, до Карпат і за Карпати" [2, с.47]. За таке реалістичне багатогранне змалювання, за багатство суспільних типів, їхню епічну повноту та яскравість, за рельєфність побутових і пейзажних малюнків І.Франко назвав письменника "великим артистом зору", "творцем живих типів", "колосальним всеобіймаючим оком України" [3, с. 372, 374].

В основному проведені Н. Крутіковою, М.Х. Коцюбинською, О.В.Долгушевою, І.Приходько, Р.Г.Іванченко, Н.І.Зінченко дослідження були спрямовані на вивчення використання засобів комічного при творенні національних типів. У нашій статті, спираючись на дослідження О.В.Долгушева та теорію тропу М.Блека, ми прагнемо акцентувати увагу ще на одному аспекті вивчення гумору в повiстi Левицъкого "Кайдашева сім'я" – з'ясування особливостей поетики "сварки", обумовленої культурно-фiлософськими та літературними українськими традиціями [1]. Цей напрям дослідження дозволяє не тільки з'ясувати особливості стилю письменника, а й проаналізувати засоби комічного у творенні образів повісті з урахуванням суто національної специфіки.

Реалізація тропу "сварки" у повісті відбувається в плані концептів "подружньої", "земельної", "сусідської" сварки, дихотомії "невістка-свекруха" або "родинна сварка" тощо.

"Подружні" сварки у I.C. Нечуя-Левицького обумовлені, передовсім, національно-культурними факторами. Сварки між подружжям Кайдашів письменник виводить з визначальних психологічних, етнокультурних обумовленостей жіночої свiдомоcтi, що переплітаються з патріархальність та біблійним постулатом про субординаційну роль жінки, на якi органічно накладаються прогресивні ідеї про побутове й суспільне "розкріпачення" жiнок, артикульовані в творчості Ганни Барвінок, Наталії Кобринської, інших авторок.

"Подружні" сварки у повісті ускладнені й тим, що в родині є дорослi сини, що спричиняє конфлікт поколінь. Розгортання цього протистояння відбувається після одруження синів, i старі Кайдашi об'єднуються заради відстоювання позицій голови родини.

Центральним у повісті є сварки пов'язані з правом на земельну та приватну власність. У презентації епізодів, пов'язаних із порушенням права землеволодіння, увага письменника концентрується на динаміці характерів персонажів й перевага віддана гумористичним настроям. У "земельній сварці" спостерігаємо так звані "позитивні" язичницькі забобони щодо землi, яку не дозволялося ображати, проклинати, сварити тощо, а також історично виплекану пильність до "своєї ділянки" i, природно, до своєї родини.

Вiдмiтно, що саме "жіночий" характер непорозумінь стає визначальним у нечуєвському гумористичному обрисі, оскільки дуже промовисто дає про себе знати емоцiйнiсть, iмпульсивнiсть, "уїдливість", властиві саме для жіночого способу вираження "агресії", "сварливості". На мовному рівні це оформлюється у "лайливий" дискурс, а на змістовному, як у "викривленому дзеркалі" [1, с. 12], висвітлює архетиповий зв'язок жінки-землі в українській душі. I.C. Нечуй-Левицький зберігає у повiстi бачення провідної ролі жiнки-матері. З цього приводу Д.Чижевський зазначав, що "жінки в творах Левицького добрі приклади тих "злих жінок", про яких існують старовинні анекдоти та дотепи" [4], вони не подiбнi до сентиментальних чутливих жінок Марка Вовчка.

Відтак, найбільшого загострення набуває у І.Левицького "сварка", репрезентована "жіночою" опозицією "невістка-свекруха". У "Кайдашевій сім'ї" такий розбрат розвивається в комічному напрямку, градуючи від легкої лайки до запеклої боротьби з бійками та прокльонами. "Сваркопровокуючим" фактором тут постає упереджене ставлення свекрухи до нареченої сина.

Комізм художньої концепції "сусідської сварки" у I.Левицького ґрунтується на протиставленні приземленої стилістики спілкування (приміром, мiж Параскою й Палажкою) й поетичності, делiкатностi, духовно-моральної краси українського спілкування. 3 точки зору художньої презентацій "вибухова" налаштованiсть бабiв обумовила комічне вербальне вираження завдяки своєму гранично-емоцiйному "мовному етикету". О.В.Долгушева зазначає, що особливої самобутності малюнок "сусідської сварки" набуває завдяки природній, неприхованій "максималізації"[1, с. 14], категоричності оцінок та суджень, виражених прокльонами та лайками.

Отже, презентуючи "сварку" I.C.Нечуй-Левицький перевагу надає гумористичній тропiці – художній світ нечуєвських конфлiктiв витворюється завдяки використанню, зокрема, емоційно-насичених "знижено"-жартівливих вербальних засобів в дусі побутової, зниженої комунiкацiї, що в дiйсностi загалом притаманне жіночому мовленнєвому дискурсу, й естетична функція яких активізується самою художністю творів.

Таким чином, розкривши специфіку реалізації троту "сварки" при творенні національних характерів українців у повісті І.С.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" цілком зрозумілим стає те, що попри наявність чисельних досліджень цього твору, повість становить неабиякий інтерес для подальших досліджень з погляду сучасних підходів у літературознавчій науці.


Список літератури

1.  Довгушева О.В. Типологія комічного в художній прозі І.С.Нечуя-Левицького і Марка Твена: Автореф. дис... канд. філол. наук 10.01.05/ Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 19с.

2.  Середа В. Т. Витоки стильової манери видатного прозаїка // Радянське літературознавство. – 1988. – №11. – С. 43 – 48.

3.  Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. – т. 30. – К.: Наукова думка, 1982. – 397с.

4.  http//izbornik/org.ua/chyzh/chy19.htm.


© 2012 Скачать рефераты, курсовые работы, доклады и дипломные работы.