рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Рефераты по строительным наукам

Психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Рефераты по сексологии

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Курсовая работа: Перекладна взаємовідповідність української та англійської освітньої лексики

Курсовая работа: Перекладна взаємовідповідність української та англійської освітньої лексики

Міністерство освіти та науки України

Житомирський університет імені Івана Франка

Курсова робота

на тему:

“Перекладна взаємовідповідність української та англійської освітньої лексики”

Студентки 55 групи

Денна форма навчання

Федулової Ольги

Олександрівни

Науковий керівник:

Кузнєцов Володимир Борисович

Житомир 2009


Зміст

Вступ

1.1 Загальні положення освітньої терміносистеми

1.2 Мета дослідження

1.3 Актуальність курсової роботи

1.4 Об’єкти дослідження

1.5 Методи, які використовувались у дослідженні

1.6 Матеріали дослідження

2. Основна частина

2.1 Поняття терміна та терміносистеми

2.2 Лексико-семантичне поле

2.3 Освітня лексика в українській та англійській мовах

2.4 Становлення перекладної відповідності освітньої лексики

2.5 Особливості перекладу англійської термінології освіти у зв’язку з її етноспецифічністю

2.6 Переклад реалій системи освіти США

Висновок

Список використаних джерел


Вступ 1.1 Загальні положення освітньої терміносистеми

 

У сучасному перекладознавстві досить багато уваги приділяється дослідженню термінів у терміносистемах, що відображають різні концептосфери. Терміносистема освіти, в більш широкому вжитку, освітня лексика, поряд з терміносистемами права, державного управління та інших, належить до сфер, розбіжності між якими досить істотні, а це, безумовно, викликає особливий інтерес перекладознавців. Відмінності в концептуальній структурі систем освіти України, США й Великобританії та, відповідно, між освітньою лексикою української і англійської мов мають місце в усіх зазначених аспектах. Цим зумовлена необхідність точного перекладного прирівнювання освітніх лексем та знаходження точних перекладних відповідників. Відомо, що професійні мови відіграють у наш час дуже важливу роль, освітня лексика є однією з них. Безумовно, неточні перекладні відповідники термінів певної терміносистеми стають значним бар’єром у міжмовному спілкуванні. Дослідження освітньої лексики української і англійської мов у перекладознавчому аспекті − це зменшення дефіциту знань про інші культури, відсутність яких є глобальною лакуною міжмовної комунікації.

1.2 Мета дослідження

Мета дослідження − комплексне перекладознавче прирівнення освітньої лексики української та англійської мов, опис спільних і відмінних рис неповних перекладних відповідників на лексико-семантичному рівні і визначення українських перекладних відповідників англійських етноспецифічних освітніх термінів.


1.3 Актуальність курсової роботи

Актуальність курсової роботи зумовлена тим, що проблеми перекладознавчого дослідження концептуально досить відмінних терміносистем у вітчизняному перекладознавстві ще досі не вирішені. Їх теоретичне осмислення допоможе наблизитися до розв’язання проблем уніфікації та стандартизації перекладних відповідників термінів різних мов для спеціальних цілей.

-  Порівняти системи освітньої лексики української і англійської мов для визначення основних труднощів перекладу.

-  З’ясувати характер перекладної взаємовідповідності освітньої лексики української і англійської (британського і американського національних варіантів) мов на основі порівняльного аналізу концептуальних схем лексико-семантичних полів "освіта" української і англійської мов.

-  Визначити типові способи і прийоми перекладу українських термінів системи освіти, які ще не мають перекладних відповідників в англійськiй мові.

-  Виявити рівень перекладної взаємовідповідності української і англійської освітньої лексики.

 

1.4 Об’єкти дослідження

Об’єктом дослідження є спеціальні лексичні елементи й терміни, що належать до освітньої лексики британського та американського національних варіантів англійської мови і української мови.

Предметом дослідження є характер перекладної взаємовідповідності української і англійської освітньої лексики, наявність та ступінь адекватності перекладних відповідників освітньої лексики української і англійської мов.


1.5 Методи, які використовувались у дослідженні

У дослідженні використовувалися такі методи:

перекладознавчий контрастивний аналіз, який є основним метод зіставлення оригіналу з перекладом. За визначенням М.П. Кочергана контрастивний аналіз - це сукупність прийомів дослідження й описує мови через її системне порівняння з іншою мовою з метою виявлення її специфіки. Він спрямований передусім на виявлення відмінностей між зіставлюваними мовами. Контраcтивний аналіз встановлює між порівнюваними мовами відношення контрасту на всіх мовних рівнях: діафонію (фонологічні розходження), діасемію (семантичні розходження) і діалексію (лексичні розходження). Вважається, що він дуже ефективний при вивченні споріднених і, особливо, близькоспоріднених мов, оскільки їх контрастні ознаки виявляються чітко на тлі подібних ознак. Порівняння лексики в оригінальних та перекладних текстах у перекладознавчих цілях;

-  компонентний аналіз - що являє собою систему прийомів лінгвістичного вивчення значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова на складові компоненти, які називають семами, семантичними множниками і, зрідка, маркерами. За цими ознаками (компонентами) лексичні одиниці різняться між собою або об'єднуються.

-  Виділення в лексичній одиниці складових елементів здійснюється шляхом зіставлення її з іншими одиницями, які мають з нею семантичну спільність.

-  Аналіз словникових дефініцій.

1.6 Матеріали дослідження

Матеріалом дослідження слугували монографії, збірки та інші тексти освітньої тематики, статті з наукових освітніх журналів, навчальні посібники, довідники навчальних закладів та описи навчальних курсів, а також освітні матеріали з Інтернету. Крім того, було проаналізовано велику кількість перекладних, лінгвокраїнознавчих, тлумачних і енциклопедичних словників.

Новизна дослідження полягає в тому, що вперше на основі зіставлення лексико-семантичних полів як цілісних систем у перекладознавчому плані виявлено і описано сфери взаємної перекладної відповідності та невідповідності освітньої лексики в українській та англійській мовах. Завдяки побудові концептуальної схеми лексико-семантичних полів "освіта" для української і англійської мов уперше докладно опрацьовано методику перекладознавчого дослідження лексико-семантичних полів двох мов, суттєво відмінних своїм складом та змістом.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що встановлено міжмовні кореляції освітніх термінів в українській і англійській мовах, виявлено і описано основні способи і прийоми перекладу англійської освітньої лексики, що становить внесок у загальну теорію перекладу та вирішення лексичних проблем перекладу з української мови на англійську та з англійської. на українську. Вирішення проблеми характеру адекватності англiйських перекладних відповідників української термінології освіти сприяє розвиткові перекладної лексикографії. Крім того, виявлені подібності й розбіжності лексико-семантичних полів "освіта" - "education" є важливим питанням у вивченні термінологічних проблем перекладу, таких як переклад етноспецифічних термінів концептуально досить відмінних терміносистем.


2. Основна частина 2.1 Поняття терміна та терміносистеми

В даний час немає загальноприйнятого визначення терміна. Термін, як і всі інші мовні універсалії, важко піддається дефінуванню. З одного боку, це пояснюється тим, що ще недостатньо розроблено теоретичні основи термінознавства, не диференційовані його основні поняття і немає єдиної думки про те, що таке освітній термін. З іншого боку, ті різноманітні визначення, що існують зараз у літературі, не завжди і не повною мірою відбивають суть обумовленого явища. Причина цього, на наш погляд, полягає в тім, що велика кількість визначень терміна не задовольняє вимогам, пропонованим до визначення як логічної категорії.

Визначення поняття "термін" є логічною категорією і відноситься до відомого типу логічних визначень. Відповідно до класифікації К. Попа, даний тип визначення називається лексичним, оскільки воно виражається словами. Одночасно це визначення буде семантичним, тобто таким, у якому позначенню ставиться у відповідність предмет, описаний через його відмінні ознаки [8, с.67].

Б.М. Головін, наприклад, пише, що термін - це окреме слово чи утворене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне поняття та призначене для задоволення специфічних потреб спілкування у сфері певної професії (освітньої, наукової, технічної, виробничої, управлінської) [10, c.10]. Але чи всі терміни утворюються лише на базі іменника. Прикметники, дієслова, прислівники також можуть служити такою базою: Відмінна риса терміна - його приналежність до термінологічної системи - хоча і визнається всіма авторами, але відбита лише в деяких визначеннях. Для кожної термінологічної одиниці визначена точка координат як умові в цілому, так і в субмові зокрема. Термін є невід’ємним елементом системи, якщо під системою розуміти сукупність елементів цілого, між якими існує обов’язковий та тривкий зв’язок. Системність є однією з найважливіших умов існування терміна. Термін може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо під останньою розуміти систему понять теорії, що описують певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності [10, c.11].

"Термін - це слово чи словосполучення (утворене на базі підрядних зв'язків), яке є єдністю звукового знаку та співвіднесеного з ним відповідного поняття в системі понять даної галузі науки і техніки" [грабис, барбаре].

2.2 Лексико-семантичне поле

(ЛСП)"освіта" - "education" − це угруповання лексичних конституентів, об’єднаних архісхемою належність до освіти. Слово виявляє значення тільки всередині цілого поля і завдяки цьому цілому [20, 29-44]. ЛСП "освіта" має однакову конфігурацію в обох мовах. Це тривимірне утворення, стратифіковане на три осі. На осях x та z розташовані мікрополя, на осі y − лексико-семантичні групи. Семантичні множники, що об’єднують лексеми у ЛСП, є універсальними для обох мов: заклади освіти; учасники навчально-виховного процесу; навчальні дисципліни; оцінювання та контроль знань; організація навчального процесу; документи про здобуття рівня освіти; освітні кваліфікації та вчені звання; артефакти.

Основними складовими методики встановлення перекладної взаємовідповідності освітньої лексики англійської та української мов є: моделювання ЛСП для обох мов; накладання схем ЛСП для виявлення концептуальних розбіжностей; зіставлення конституентів аналогічних ЛСГ із залученням компонентного аналізу та аналізу словникових дефініцій; виділення пар-лексичних корелятів; поділ лексики на лакуни, аналоги та двосторонні відповідники; відповідні статистичні підрахунки; остаточне визначення рівня перекладної взаємовідповідності.

освітня лексика українська англійська

Перекладознавчо-контрастивне порівняння ЛСП "освіта" в українській та англійській мовах у синхронному зрізі дає підстави виділити три типи пар-лексичних корелятів. До першого належать пари, конституенти яких мають подібне фонографічне оформлення, а також однакову етимологію (переважно запозичення з латини чи грецької мови).

У першу групу цього типу об’єднані лексеми, набір сем яких повністю збігається. До другої групи належать полісемантичні лексеми з тотожним набором сем лише у деяких лексико-семантичних варіантах.

До другого типу відносяться пари, конституенти яких мають різне вербальне оформлення, а їхні семи частково подібні.

Третій тип складається з лексем, що не мають відповідника з таких причин: а) відсутність референта в цільовій мові; б) відсутність стислого вербального оформлення для позначення наявного референта.

Лексико-семантичні поля "освіта" англійської і української мов становлять значний перекладознавчий інтерес з огляду на те, що вони значною мірою не збігаються в плані їх складу і змісту. Ця невідповідність зумовлена суттєвими розбіжностями в концептуальній будові систем освіти англомовних країн і України, а також асиметрією розвитку національних систем освіти, що є причиною існування у кожній освітній системі реалій, на позначення яких використовується етноспецифічна лексика, яка становить головну проблему перекладу. У досліджених полях спостерігається превалювання етноспецифічної лексики, до якої належать лакуни та аналоги. В українській мові третина конституентів є лакунами стосовно обох національних варіантів англійської мови (НВАМ), а в англійській мові половина конституентів відноситься до лакун, що зумовлює труднощі перекладу українською мовою. Аналоги становлять третину конституентів ЛСП української мови відносно британського та американського НВАМ, тоді як ЛСП обох НВАМ містять четверту частину аналогів українських конституентів.

Труднощі перекладу освітньої лексики англійської і української мов зумовлені не лише різними етапами розвитку та становлення освітньої термінології двох мов, а й ступенем її лексикографічного опрацювання у США, Великобританії та Україні.

Перекладна взаємовідповідність − це наявність та можливість існування перекладних відповідників. Перекладна двостороння відповідність дослідженої освітньої лексики ЛСП української мови стосовно британського НВАМ становить 36,42%, відносно американського НВАМ − 39%. Двосторонніх перекладних відповідників британського НВАМ є 27%, а американського НВАМ − 31,88% відносно української мови.

2.3 Освітня лексика в українській та англійській мовах

У межах освітньої лексики української і англійської мов виділено:

1) терміни: а) терміни власне терміносистеми освіти, б) суміжні терміни;

2) номенклатура;

3) колоквіалізми: а) розмовна шкільна лексика, б) розмовна студентська лексика, в) професійна розмовна лексика викладачів і вчителів.

Освітні терміни − це лексеми, об’єднані у межах терміносистеми освіти, що номінують поняття і явища цієї галузі та використовуються для професійного і науково-теоретичного спілкування фахівців освіти.

Конституентами досліджуваних ЛСП в обох мовах є терміни та розмовні лексеми, що позначають явища, поняття та предмети, які існують в освітній системі однієї країни і відсутні в інших, або терміни-реалії.

Наявність термінів і розмовних лексем суміжних галузей є характерною рисою ЛСП "освіта" в української і англійської мовах. Більшість термінів, запозичених із терміносистем психології, філософії та теорії пізнання, бібліотечної справи, інформаційних технологій, належить до спільного термінологічного фонду обох мов (поведінка − behaviour;; пізнання, пізнавальна здібність − cognition; навчання за допомогою Інтернету; комп’ютерні навчальні системи −Internet learning; computer-assisted teaching programs; librarian − бібліотекар). Частково збігається термінологія, запозичена зі сфери юриспруденції (in loco parentis − (лат.) замість батьків, як батьки (коли вчитель чи адміністрація школи несе відповідальність за учнів під час їхнього перебування у школі); нострифікація − nostrification).

2.4 Становлення перекладної відповідності освітньої лексики

Становлення перекладної відповідності освітньої лексики української і англійської мов досліджено аспект становлення перекладних відповідників освітньої лексики української і англійської мов. Початок лексикографічної фіксації аналізованої лексики цих двох мов на фаховому рівні позначений різними періодами: перші тлумачні фахові словники освітньо-педагогічної тематики у Великобританії і США з’явилися на початку ХХ століття (The Teacher’s Encyclopaedia of the Theory, Method, Practice, History and Development of Education at Home and Abroad, written by many of the most eminent educational writers, thinkers, professors and teachers of the day: In 7 vol. / Ed. by A. P. Laurie. - London: Caxton publishing company ltd., 1911-12), а в Україні − наприкінці ХХ століття (Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Гол. ред.С. Головко. - К.: Либідь, 1997. - 374 с.).

Становлення українсько-англійських і англо-українських перекладних відповідників прослідковується за виданими в різний період перекладними словниками. У неспеціалізованих перекладних англо-українських та українсько-англійських словниках освітня лексика не перевищує 1% від загальної кількості зафіксованих лексем. Упорядкованої лексикографічної фіксації українських перекладних відповідників англійської освітньої лексики у XX столітті не було, тому "Англо-український словник освітньої лексики" (Англо-український словник освітньої лексики. - Тернопіль: "Підручники та посібники", 2002. - 184 с.) став першою спробою уніфікації та стандартизації англо-українських перекладних відповідників цієї галузі. Він містить близько 4 тисяч англійських освітніх лексем, 43% яких належить етноспецифічній лексиці.

Недостатня уніфікованість та не завжди точне тлумачення деяких термінів української освітньої термінології ускладнило інвентаризацію конституентів ЛСП "освіта" української мови. Порівняно з українською, англійська освітня лексика (і у британському, і в американському національних варіантах) є сталішою, що пов’язано з різницею у часі формування цих галузей суспільного життя.

Розбіжності складових лексико-семантичного поля освіта української і англійської мов як перекладознавча проблема. Розбіжності між мікрополями можна представити в такій простій схемі: початкова освіта − primary education − elementary education, середня освіта − secondary education, професійно-технічнa освіта та further education та вища освіта − higher education. Перекладознавче контрастивне порівняння ЛСП "освіта" в українській і англійській мовах у синхронному зрізі дає можливість виділити кілька типів пар-лексичних корелятів. До першого належать пари, конституенти яких мають подібне фонографічне оформлення, а також однакову етимологію (переважно з латини чи грецької мови). Перша група цього типу нечисленна; до неї належать лексеми, набір сем яких збігається повністю. Зазвичай, узагальнювальною семою для таких лексем є назва науки або предмета: geometry − геометрія; andrology − андрологія, людинознавство; grammar − граматика.

До другої групи належать переважно полісемантичні лексеми з тотожним набором сем лише деяких лексико-семантичних варіантів. Зауважимо, що стосовно полісемантичних слів проаналізовано лише ті лексико-семантичні варіанти, що є конституентами лексико-семантичного поля освіта, наприклад, school і школа. Лексема school за кількістю семем удвічі перевищує лексему школа, а три з них збігаються: school − institution for educating children − школа − навчальний заклад, який здійснює загальну освіту і виховання молодого покоління; school − building used by such an institution − школа − приміщення, в якому міститься такий заклад; school − all the pupils or all the pupils and teachers in a school − школа − колектив учнів навчально-виховного закладу; учні й учителі такого закладу. Сукупність сем двох семем school − institution for teaching a particular subject та school − a course for adults on a particular subject − в українській мові виражається однією − школа − спеціальний навчальний заклад, училище, курси, де здобуваються професійні знання, кваліфікації.

Набір сем наступних лексико-семантичних варіантів лексеми school в українській мові закріплений за іншими лексемами, як-от: а) коледж, університет; б) факультет, відділення, інститут, відповідно: а) school − a college or university з узуальним компонентом американського НВАМ, б) school − a department of a university concerned with a particular area of study. Лексема class − a group of students taught together має узуальну сему приналежності до британського НВАМ − клас − учні одного з підрозділів школи; складові семеми class − an occasion when the group of students taught together meets; a lesson закріплені за українською семемою урок − заняття; семема class − a group of students who finish their studies at school or university in a particular year має узуальну сему приналежності до американського НВАМ, в українській мові її конституенти закріплені за семемою випуск.

З іншого боку, набору сем української семеми клас − підрозділ початкової, середньої школи або гімназії, до якої належать учні одного року навчання та однакового рівня знань; група − відповідає набір сем, закріплений за англійськими семемами grade та частково form. Лексема form має сему належності до середньої освіти (secondary education), а клас − належності до початкової та середньої освіти.

До другого типу належать пари, конституенти яких мають різне вербальне оформлення, а їхні семи частково подібні, наприклад: report card (a written statement about a pupil’s work and behaviour) − табель успішності учня (відомість про успішність учня за семестр навчального року або за рік). За винятком семи періодичності, позначальні семи цих семем збігаються. Імпліцитні семи таких семем є уточнювальними, без їх сукупності неможливо передати повний зміст значення. Для англійської семеми − це names of subjects, examination marks, a mark for the pupil’s term work a comment from the form teacher on the pupil’s general progress and conduct a signature of a head teacher, а для української − назви предметів, оцінки на іспитах, оцінки за семестр, оцінка за поведінку, підпис учителя, підпис директора у кінці навчального року.

Третій тип складається з лексем, які не мають (поки що) точного (адекватного) відповідника з таких причин: а) відсутність референта в цільовій мові, наприклад: Eleven plus (an examination taken at the age of eleven, to decide which type of secondary school a child should go to) − брит. іспит “одинадцять-плюс” (вибірковий іспит для учнів, яким виповнилося 11 років, на навчання до середньої класичної школи (grammar school); Ivy League (a group of traditional universities in the eastern USA with a reputation for high academic standards and a high social status) − амер. “Ліга плюща”, найстаріші та найпрестижніші університети Нової Англії (Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsilvania, Prinston University, Yale University); б) немає стислого вербального оформлення для позначення наявного референта, наприклад: reentrant − (амер.) учитель, що певний проміжок часу не працював у шкільній системі, а потім повернувся до школи. Такі конституенти ЛСП найбільш складні у процесі перекладу.

Такі пари-кореляти слугують базою для класифікації конституентів кожної ЛСГ на лакуни, аналоги і двосторонні відповідники. Лакуна − це лексема, що використовується для позначення явища, поняття чи предмета, відсутнього в культурі мови перекладу і тому вимагає створення перекладного відповідника (city technology college (скор. CTC) − (брит.) міський технологічний коледж (середня школа з технічним ухилом, де навчаються учні 11-18 років); ліцей − lyceum). Аналог − це лексема у мові перекладу, яка має корелят у мові оригіналу зі спільними семантичними множниками і використовується як перекладний відповідник (класний керівник home-room teacher). Двосторонні відповідники − це лексеми вихідної та цільової мов, що використовуються на позначення понять, явищ чи предметів, які існують в обох мовах; набір семантичних множників цих лексем збігається в обох мовах (учитель початкових класів −elementary school teacher).

Наповнення лакунами мікрополя “початкова освіта” в українській мові становить 25% стосовно британського НВАМ та 18,36% відносно американського НВАМ. Мікрополе “primary education" британського НВАМ має 42,85% лакун порівняно з аналогічним мікрополем в українській мові, а мікрополе “elementary education" американського НВАМ − 35%. Аналоги цього мікрополя в українській мові для британського НВАМ становлять 34,61%, для американського НВАМ − 26,66%. Менше від 50% конституентів мікрополів “початкова освіта” − “primary education" - "elementary education" − двосторонні відповідники, а саме: у мікрополі української мови їх 40,38% стосовно британського НВАМ та 46,93% відносно американського НВАМ. У мікрополі "primary education" міститься 31,42% двосторонніх відповідників лексемам української мови, а у мікрополі "elementary education" таких конституентів 38,33%.

До складу мікрополя "середня освіта" в українській мові входить 39,28% лакун стосовно британського НВАМ та 34,4% лакун порівняно з американським НВАМ. Найвищий відсоток лакун міститься у мікрополі британського НВАМ стосовно української мови − 60,71%, серед конституентів мікрополя "secondary education", відносно американського НВАМ ця цифра становить 52,5%.29,76% конституентів мікрополя "середня освіта" української мови − це аналоги для британського НВАМ і 32,25% − для американського НВАМ.

Конституенти - аналоги лексем британського НВАМ у цьому угрупованні української мови становлять 29,76%, а лексем американського НВАМ − 32,25%. У мікрополі "secondary education" американського НВАМ 19,16% аналогів українських конституентів, тоді як у мікрополі британського НВАМ − 15,17%. У мікрополях "середня освіта" − "secondary education" найнижчий відсоток двосторонніх перекладних відповідників − 30,95% у мікрополі української мови стосовно британського НВАМ та 33,33% порівняно з американським НВАМ. Мікрополе американського НВАМ містить 28,33% конституентів-двосторонніх відповідників українських лексем, а британського НВАМ − 24,1% таких слів. Серед проаналізованих конституентів мікрополя "вища освіта2 в українській мові 24,26% є лакунами стосовно британського НВАМ та 23,52% стосовно американського НВАМ. Мікрополе "higher education" британського НВАМ містить 47% лакун стосовно українських конституентів, тоді як аналогічне мікрополе британського НВАМ − 34,91%. Українських аналогів конституентів британського НВАМ у цьому мікрополі міститься 38,23%, а конституентів американського НВАМ − 39,7%. Українські лексеми-двосторонні відповідники лексем британського НВАМ становлять 37,5% від загальної кількості проаналізованих конституентів, а двосторонні відповідники лексем американського НВАМ − 36,76%. Отже, наповнення етноспецифічною лексикою ЛСП "освіта" в обох мовах є більше 60% від загальної кількості конституентів. Лакун у ЛСП української мови стосовно британського НВАМ − 29,51%, порівняно з американським НВАМ − 25,42%. Відповідно до української мови ЛСП британського НВАМ містить 50,2% лакун, американського НВАМ − 40,8% лакун. Аналоги становлять 34,2% конституентів ЛСП української мови стосовно британського НВАМ та 35,5% порівняно з американським НВАМ. ЛСП британського НВАМ містить 23% аналогів українських конституентів, ЛСП американського НВАМ − 27,3% аналогів.


2.5 Особливості перекладу англійської термінології освіти у зв’язку з її етноспецифічністю

Окрім прийомів перекладу англійської освітньої лексики українською мовою, досліджено також переклад нових термінів терміносистеми освіти англійської мови двох останніх десятиріч та нових скорочень цієї терміносистеми.

Основні способи та прийоми перекладу української освітньої лексики англiйською мовою в існуючих словниках. Тут слід розглянути такі прийоми перекладу як: транскодування (семінар − seminar); використання транскодування та варіантного відповідника (дисертація, трактат − dissertation; алфавіт − alphabet); калькування (самовчитель - self-teacher); використання усталених еквівалентів (аспірант −post-graduate).

В Англо-українському словнику М.І. Балли представлено близько однієї тисячі найуживаніших освітніх лексем Великобританії та США, ними охоплено значну частину конституентів ЛСП "освіта" обох НВАМ, однак скорочення у словнику представлені недостатньо.

Переклад нових освітніх термінів англійської мови двох останніх десятиліть проаналізовано освітні неологізми як перекладознавча проблема.

На виникнення неологізмів у сфері освіти впливають різні чинники: розвиток науково-методичної думки, реформування освіти, зміна навчальних планів та програм, поява нових курсів, інновації у фінансуванні освіти, розвиток технічних засобів навчання, зміни у політичній сфері, ступінь відкритості суспільства, його багатонаціональність, тенденція до економії мовленнєвих засобів, збільшення чи зменшення активності та продуктивності різних способів словотворення тощо.

Джерелами поповнення дослідженої нами терміносистеми, поряд із переосмисленням значень слів загальнолітературної мови та запозиченнями з інших мов або ж національних варіантів однієї й тієї самої мови, є й деякі інші терміносистеми − військової справи (вправа “На підлогу!" (або “Лягти! ”)), - dropdrill; інформаційних технологій (віртуальний студент −virtual student.

З огляду на те, що більшість досліджених інновацій є термінами-реаліями, вони перекладаються із застосуванням різних прийомів перекладу та їхніх комбінацій: повного або семантичного запозичення (транскодування і калькування (“комп’ютерна революція" (інтенсивне впровадження комп’ютерних технологій у навчання) − keyboard revolution; використання певного відповідника в мові перекладу (індивідуальні консультації - face-to-face; клас, класна кімната − chalkface); надання загальнолітературній одиниці статусу терміна (навчання вдома, індивідуальне навчання −home-schooling.

 

2.6 Переклад реалій системи освіти США

Переклад реалій - це частина великої і важливої проблеми передачі національної і історичної своєрідності, яка сходить до самого зародження теорії перекладу як самостійної дисципліни. Реалії входять до складу безеквівалентної лексики, але належать до найменш вивчених лінгвістичних одиниць [3, с.106]. У перекладознавчих працях слово “реалія" як термін з’явилося у 40-х роках. Уперше його вжив відомий фахівець А. Федоров у праці “О художественном переводе” (1941). Характеризуючи перекладацьку працю, автор зазначає: “це діяльність, що вимагає певних знань, не тільки практично мовних, а й літературознавчих і історико-лінгвістичних, не кажучи вже про необхідність широкого культурного світогляду, що дозволяє усвідомити всі особливості соціальних умов. історичні і географічні реалії і та ін. ” [11, с.23]. У подальших працях Федоров залишається вірний такому розумінню терміна реалія. Для нього реалії завжди лише предмет матеріального світу [Мороз, с.104]. Також, термін “реалія" зустрічається у кандидатській дисертації Г. Шаткова 1952 року, присвяченій проблемам, що виникають при перекладі безеквівалентної лексики, де дослідник пише: “Найтиповішою безеквівалентною лексикою слід вважати імена власні і слова, що позначають національно-специфичні реалії” [13, с.23].

Лексика системи освіти взагалі та зокрема лексика системи освіти США являє собою дуже широку галузь для вивчення. Склад лексики, що відноситься до сфери освіти, так само як і склад мови взагалі, постійно змінюється, бо відбуваються зміни в самій цій сфері. З появою нових методів освіти з'являється необхідність їх назвати та зобразити в лексичному складі мови, звідси поява нових понять; і в той самий час лексика, пов'язана з методами, які більше не вживаються в реальному житті, поступово виходить з уживання, застаріває та згодом зовсім зникає зі словникового складу мови. Отже система освіти, яка є галуззю дуже багатогранною та неоднорідною, відображається в мові наявністю величезної кількості лексики, яка до неї відноситься. Ми ставимо перед собою задачу проаналізувати найбільшу кількість різноманітних лексичних одиниць, які відносяться до цієї галузі, постаратися встановити між ними всілякі взаємозв'язки і зробити відповідні висновки. Для нашого дослідження ми використали велику кількість неологізмів, пов'язаних зі сферою освіти. Більшість з них взято зі словника Зацного Ю. А, який базується на матеріалах англомовних журналів останніх років. Також використано матеріалами журналів Newsweek (3), (4) та The Economist (5), (6), де були знайдені лексичні одиниці, які ще не відображені в словниках англійської мови. Аналізуючи цю лексику, ми не користувались якоюсь певною класифікацією, нашим головним завданням було розглянути та проаналізувати її з усіх можливих боків, для того, щоб, у зв'язку з цим, зробити певні висновки, якими можна буде користуватися в подальшому розгляді цієї проблеми. Найбільш розумним буде почати наше дослідження з лексики, яка не має певних особливостей. Хоча більша частина лексики, що ми аналізуємо, представляє собою неологізми, в наше дослідження ми включили також деяку кількість слів, що не є неологізмами і що представляють собою стилістично нейтральні одиниці. Так, сюди можна віднести таке слово як pre-school, яке перекладається на українську мову як дошкільний заклад для дітей. Незважаючи на те, що аналогічне явище існує і в українській системі освіти, воно не передається в українській мові одним словом.

В англійській мові це слово утворюється за допомогою префікса pre-, який в інших випадках міг би передаватися на українську мову префіксом перед - (передранковий, передсмертний), але в даному випадку слово, утворене за допомогою афіксації, в українській мові за еквівалент має словосполучення. Від слова pre-school в англійській мові було утворене ще одне слово, також за допомогою афіксації, - pre-schooler. Виходячи з того, що слово, від якого воно утворилось, не має в українській мові еквівалента, вираженого одним словом, слово pre-schooler також перекладається словосполученням - дитина дошкільного віку. Взагалі слово school є основою для багатьох слів та словосполучень, пов'язаних з системою освіти. Наприклад, parochial school (приходська школа) або charter school (чартерна школа). У другому випадку перша частина словосполучення перекладається на українську мову за допомогою транскрипції спільно з транслітерацією. Цей засіб перекладу може бути виправданий тим, що, якщо приходська школа є поняттям давно відомим, то charter school є неологізмом в англійській мові, значення якого невідомо більшій кількості носіїв української мови. Отже, це свого роду реалія, яка є водночас неологізмом, а найбільш прийнятним засобом передачі реалії є транскрипція (транслітерація). До цієї ж групи слів, тобто тих, компонентом яких є слово school, можна віднести також і training school, яке перекладається як спецінтернат для неповнолітніх правопорушників. Як і у випадку зі словом pre-school, дане поняття передається словосполученням, яке існує в українській мові, в англійській мові різниця між цими двома словами полягає у засобах їх словотворення: у випадку з pre-school - це афіксація, а у випадку з training school - словоскладання. У деяких випадках слова, головним компонентом яких є слово school, відносяться не до іменників, як це було у попередніх прикладах, а до дієслів.

Так, наприклад, слово homeschool має значення - самому навчати своїх дітей, не посилати їх до школи (про батьків). Через те, що такий метод навчання, якщо і практикується в Україні, то не відображений в українській мові, йому неможливо знайти постійний еквівалент і тому доводиться передавати його описово. Homeschool стає основою для утворення нового слова, що означає виконавця цієї дії: homeschooler батько та мати, які навчають своїх дітей вдома. Це нове слово утворюється за допомогою суфікса - er, який завжди використовується для позначення виконавця дії. У системі освіти США існує також таке поняття як hot-house children, тобто діти, яких навчають із застосуванням інтенсивних методів навчання і розвитку їх інтелектуальних здібностей у ранньому віці. Утворене шляхом словоскладання, це словосполучення передається в українській мові шляхом описового перекладу, бо не має еквівалента, який би повністю відображав його значення. Перший компонент даного словосполучення трохи пізніше використовується для утворення нових слів, при цьому, в першому випадку, використовується уже відомий нам компонент school: hot-house school учбовий заклад для талановитих дітей (з інтенсивними методами розвинення їх здібностей), а в другому суфікс - ing: hot-housing інтенсивні методи навчання, максимального розвинення здібностей дітей. Наведемо приклад ще одного типу навчальних закладів США, що має у своїй назві компонент school: out school навчальний заклад, який фінансується не місцевою владою, а центральним урядом. У системі освіти України такі навчальні заклади окремо не виділяються і через це не мають конкретної назви, отже нам нічого не залишається, як перекладати і це словосполучення описово; перший його компонент, взятий окремо, являє собою дієслово out і означає стати незалежним, вийти з підпорядкування місцевої влади (у відношенні до навчального закладу), що і допомагає нам адекватно перекласти дане словосполучення.

Щодо слова school слід також зазначити, що воно не завжди, хоча і у більшості випадків, є головним словом у словосполученні. Так, наприклад, у словосполученні school voucher слово school виступає лише означенням до слова voucher. Щодо перекладу даного словосполучення на українську мову, треба сказати, що, через те, що воно є неологізмом для англійської мови і водночас реалією, його переклад представляє собою досить складну проблему, отже ми вирішили і в цьому випадку удатися до описового перекладу, а саме - документи (ваучери), що дозволяють батькам вибирати школу для своєї дитини. У зв'язку з тим, що ця методика ще не впроваджена у системі освіти США як постійне явище, вона має своїх супротивників та прибічників, отже з'являється ще один неологізм - voucher-supporter, що означає прибічника ваучерної системи в школах. Це слово цікаве тим, що для його утворення було використано не один, а два засоби словотворення, а саме словоскладання (voucher + support) та афіксація (support + er).

Через те, що система освіти США характерна своєю різноманітністю і неоднорідністю, вона відрізняється від системи освіти України наявністю великої кількості різних видів навчальних закладів, які не мають аналогів в Україні. Трохи вище ми вже характеризували деякі назви навчальних закладів

США, що мають у своєму складі слово school, далі ми наведемо ще декілька прикладів назв навчальних закладів. Так, наприклад, до цієї лексики можна віднести City Technology College, який має значення середнього спеціального навчального закладу в центральних районах міста, особливо для іммігрантів. При перекладі цієї назви ми знову звертаємося до описового перекладу, бо ніякий інший засіб не розкриє повного значення назви цього навчального закладу. Взагалі при перекладі назв навчальних закладів ми будемо звертатись лише до описового перекладу, бо через те, що вони не мають аналогів у самій системі освіти України, вони не можуть бути відображені в українській мові.

Тому ми більше уваги приділимо не засобам їх перекладу, а їх утворенню. Наприклад, середній спеціальний навчальний заклад у США має назву Ju-Co. Це слово є абревіатурою, утвореною від словосполучення Junior College шляхом телескопії, тобто через скорочення основ його головних компонентів. Такий самий засіб словотворення використовується також і при утворенні слова рolyversity (незалежний (приватний) вищий навчальний заклад), друга частина якого (-versity) являє собою скорочену основу слова University. Цікавим, з точки зору утворення, є навчальний заклад під назвою Magnet, що перекладається як спеціалізована середня школа, школа з поглибленим вивченням певних наук, дисциплін. Початково, слово magnet має значення магніту, отже в цьому випадку мова іде не про утворення нового слова, а про придбання уже існуючим словом нового значення. З усіх напрямів утворення нового значення в даному випадку ми маємо справу з перетермінологізацією, що означає, як уже було зазначено вище, міграцію слова з однієї терміносистеми в іншу. Слово Magnet у значенні спеціалізованої середньої школи, у свою чергу, стає основою для утворення шляхом афіксації нового слова, вираженого дієсловом: magnetize ñ створювати спеціалізовану школу, робити (школу) спеціалізованою. Суфікс - ize в англійській мові взагалі використовується для утворення дієслів від іменників.

Слід також зазначити, що іноді, хоча і дуже рідко, американські реалії, що означають навчальні заклади США, можуть перекладатися шляхом калькування, але потребують подальшого пояснення. Сюди можна віднести Лігу плюща (Ivy League), під якою розуміється група найпрестижніших приватних коледжів та університетів північного сходу США, та Сім сестер (Seven Sisters) - асоціація найстаріших та найпрестижніших жіночих коледжів. Ivy League, у свою чергу, стає основою для утворення за допомогою афіксації (суфікса - er) нового розмовного слова, яке також перекладається за допомогою калькування у супроводі з описовим перекладом: Ivy Leaguer - розм., плющовий - випускник одного з університетів, що входять до Ліги плюща.

Шляхом калькування перекладається також Free university - "вільний університет", під яким розуміють дискусійний клуб, що утворюється студентами в знак протесту проти освіти, яка не відповідає їх інтересам. Синонімом Free university в англійській мові є Experimental college, який так само перекладається як вільний університеті. Далі ми зупинимо нашу увагу на тому, що в англійській мові існує досить велика кількість слів, пов'язаних із системою освіти, які, на зразок слова school, представляють собою головний або другорядний компонент слів (словосполучень), пов'язаних з цією ж системою. Наприклад, за допомогою слова education утворюються такі словосполучення, як far-reaching education (освіта, яка здатна викликати серйозні наслідки) та lower-level education (освіта, що надається на низькому рівні). Ці два словосполучення, які відображають негативні сторони деяких методів навчання, передаються в українській мові описово, через те, що українська мова не є такою гнучкою, як англійська, що не дозволяє за допомогою одного слова-означення відобразити значення всього словосполучення.

Слово education, представлене у вигляді скороченої основи (edu-), є одним із компонентів слів, утворених шляхом телескопії: еducrat - адміністратор у системі освіти (у сучасній англійській мові суфікс - crat використовується для утворення іменників зі значенням ìлюдини, яка має певну владу; високопосадового урядовця; edu - в даному випадку означає, в якій саме сфері ця людина має владу), еdutainment (education + entertainment) ñ навчально-розважальний (про матеріал, програму). Слово еdutainment, у свою чергу, стає одним із компонентів при утворенні деяких словосполучень, таких як еdutainment center - дитячий куток, дитяча кімната (з розважально-пізнавальними іграми та матеріалом), еdutainment game ñ розважально-пізнавальна гра, еdutainment software ñ комп'ютерна програма для розважально-пізнавальних ігор (програм) для дітей. Переклад цих словосполучень не являє собою великої проблеми, бо вони мають постійні еквіваленти в українській мові. Лише словосполучення еdutainment software перекладається трохи громіздко, що більше схоже на описовий переклад; переклад комп'ютерної лексики взагалі потребує більш досконалого дослідження. До слів, що можуть бути компонентами словосполучень, пов'язаних із системою освіти, слід також віднести слово credit. Це слово в англійській мові має два значення: перше значення належить до нейтральної лексики англійської мови - це залік, а друге - до розмовної - вищий бал на іспиті.

При утворенні словосполучень з цим словом, на увазі мається перше з його значень, саме це і береться до уваги при перекладі даних словосполучень на українську мову. Отже, сredit hour перекладається як залікова година, що означає 50 хвилин аудиторних занять на тиждень, а сredit student ñ як студент, що здає іспити (отже і заліки), що відрізняє його від вільного слухача (auditor). Аналогічно утворюються словосполучення зі словом campus. Як і слово credit слово сampus має два значення, одне з яких нейтральне - студентське містечко, а друге розмовне - університет, коледж.

Використання його при утворенні словосполучень вказує на те, що те чи інше явище пов'язане зі студентським життям. Так, наприклад, сampus English означає студентський жаргон, а сampus paper - університетську газету. Переклад цих словосполучень не являє собою серйозну проблему. Слово сampus може стати основою для утворення прикметника шляхом афіксації. Додаток суфікса - less, який означає відсутність якості, сприяє утворенню прикметника сampusless, значення якого стає зрозумілим лише у сполученні зі словом college. Сampusless college означає учбовий заклад, навчання в якому проводиться через комп'ютер (тобто через Інтернет), і може бути переведений як навчання за допомогою комп'ютерної техніки. Взагалі, останнім часом, з розвитком комп'ютерної техніки з'являється дуже багато нових технологій та методів роботи, у тому числі і у сфері освіти. Це призводить до необхідності утворення нових лексичних одиниць для відображення цих технологій та методів у мові. Лексичні одиниці, пов'язані з цим явищем, які вже існують в англійській мові, ще не мають постійних еквівалентів в українській мові, через те, що Україна не має аналогів в своїй системі освіти.

Тому переклад цих лексичних одиниць встає перед перекладачем серйозною проблемою. Про відношення того чи іншого слова до лексики, пов'язаної із комп'ютерною технікою, можна дізнатися через його складові. У більшості випадків такі слова або словосполучення мають у своєму складі такі компоненти як cyber, online, vіrtual та web. Почнемо наш аналіз з найпростіших з цих слів. Слова, першим компонентом яких є cyber, досить просто зрозуміти та трохи важче знайти їм еквіваленти в українській мові.

Наприклад, слово сyberschool перекладається як освіта, навчання за допомогою комп'ютерної техніки (через Інтернет), особливо вдома. Слово school у даному випадку навіть не означає навчальний заклад, бо при навчанні через комп'ютер не може бути мови про заклади у прямому розумінні цього слова. Синонімами цього слова можуть виступати згаданий раніше сampusless college, а також слова сyberstudy та online education (e-learning), які мають таке саме значення. Взагалі, щодо лексики, пов'язаної з комп'ютерними технологіями в системі освіти, слід зазначити, що одне й те саме поняття може бути відображене в мові не однією, а декількома лексичними одиницями.

Словосполучення типу virtual university має майже таке ж саме значення, як і cyberschool, але у відношенні лише до вищої освіти. Щодо його перекладу, то, навіть, якщо дане словосполучення перекласти шляхом калькування (віртуальний університет), його зміст буде досить зрозумілим носіям української мови, хоча вони і не знайомі з подібним методом навчання.

Слова типу сyberlecture також досить просто зрозуміти і не складно перевести на українську мову, але лише описово - лекції, що проводяться через комп'ютер (через Інтернет). Для того, щоб назвати вчителів, які проводять заняття за допомогою комп'ютерних технологій, в англійській мові були утворені такі слова, як сybereducator та оnline teacher, які також не мають еквівалентів в українській мові, і тому мають перекладатися також описово, а саме як педагоги, що навчають через комп'ютер (через Інтернет). Навчальні програми, які вживаються для проведення навчального процесу через комп'ютер в англійській мові можуть носити назву оnline programs або web-based courses. І те і інше слово мають абсолютно однакове значення, але складаються з зовсім різних компонентів. Різновидом таких навчальних програм є оnline degree programmes, які характеризуються тим, що після їх закінчення людині надається ступінь.

Одержання вищої освіти та вчених ступенів заочно, за допомогою сучасних засобів телекомунікацій, комп'ютерних інформаційних систем має в англійській мові ще одну назву, яка на перший погляд не відображає того, що цей процес відбувається за допомогою комп'ютерних технологій - це distance learning, що можна зрозуміти просто як заочне навчання. При відкиданні суфікса - ing та приєднанні суфікса - er, що означає виконавця дії, ми получаємо нове словосполучення - distance learner, що служить для означення людини, яка здобуває вищу освіту та вчені ступені заочно, за допомогою сучасних засобів телекомунікацій, комп'ютерних інформаційних систем.

Слід зазначити, що при навчанні через комп'ютер надаються такі самі різновиди вчених ступенів, як і при традиційних методах навчання, але називаються вони оnline degrees; це не відображається на їх якості, а лише вказує на те, яким шляхом вони були здобуті, тому і перекладатися вони повинні як ступені, здобуті після закінчення навчання за допомогою комп'ютерних технологій. Прикладом таких ступенів може служити оnline engineering degree, що означає ступінь з технічних наук, здобутий в результаті навчання через комп'ютер. Дипломи, що отримують після закінчення таких наукових програм, також мало чим відрізняються від традиційних, але мають назву так званих цифрових дипломів, які в англійській мові, як і більшість лексичних одиниць, пов'язаних з комп'ютерними технологіями, мають не одне слово для їх позначення, це - digital diploma та dot-com diploma. У системі освіти комп'ютерні технології служать не лише для отримання освіти, але й для ознайомлення з навчальними закладами, в яких можливо получити освіту традиційними методами. Такими словами, як сollege.com, virtual college tour та сampus.com tour, називають сторінки в Інтернеті, які надають детальну інформацію про американські коледжі. Ця інформація необхідна людям, які збираються вступити до коледжу, але не можуть вибрати, до якого саме. Інформація про навчальні заклади, яку містить Інтернет, є дуже детальною та правдивою, що допомагає зробити правильний вибір.

У сучасній англійській мові останнім часом з'явилось багато нових лексичних одиниць, але не для того, щоб позначити нові явища, а для того, щоб назвати явища, які існували і раніше, але не були відображені в мові. До таких слів можна віднести, наприклад, mentee та tutee. Обидва ці слова утворились від слів, що уже довгий час існують у мові, а саме від mentor (наставник) та tutor (репетитор) відповідно. Для утворення цих слів був використаний засіб афіксації: спочатку був відкинутий суфікс - or, що означає виконавця дії та доданий суфікс - ee, який звичайно використовується для називання особи, на яку направлена дія; саме цей фактор і треба брати до уваги при перекладі даних слів на українську мову.

Отже mentee перекладається як учень, той, хто проходить стажування, навчається під керівництвом певної особи, а tutee - як учень, студент, якого навчає приватний викладач. При перекладі обох слів ми використали описовий переклад через те, що не знайшли їм постійних еквівалентів в українській мові. Наведемо ще декілька прикладів щодо лексики, яка з'явилася в англійській мові лише останнім часом, в той час, коли поняття, які вона означає, існують вже досить давно. До такої лексики може належати словосполучення оpen classroom. Воно означає навчання дітей у початковій школі шляхом вільного спілкування, обговорення матеріалу, що пізнається дітьми і так само, тобто шляхом описового перекладу, перекладається на українську мову, бо, хоча в Україні і існує аналогічна практика, українська мова не має одного слова або словосполучення, яке б його означало. До того ж розряду лексики належать словосполучення social promotion (практика переведення учня, який не склав іспитів, у наступний клас) та open-book exam (іспит з відкритою книжкою - коли студент може користуватися справочною літературою). Відмінність цих словосполучень від словосполучення оpen classroom заключається у тому, що те, що вони насправді означають, не практикується в українській системі освіти, а тому їх складніше перекласти. Отже, в першому випадку ми припустилися до описового перекладу, а у другому - до калькування, яке обов'язково повинно супроводжуватись пояснюванням. Іноді значення неологізмів можуть повністю співпадати з уже існуючими поняттями в українській мові.

Так, наприклад, student card, має значення студентського квитка, в обох мовах він означає документ, який дає право на пільги, знижки (на купівлю певних речей, відвідання видовищ, користування транспортом); у цьому випадку при перекладі досить звернутися до калькування, щоб повністю відобразити значення лексичної одиниці.

Неологізми не завжди утворюються для називання нового явища або явища, що досі не було відображено в мові, іноді вони є лише синонімами до слів, які вже довгий час існують у мові. Як приклад можна привести такі слова, як facilitator та entry-level. Слово facilitator є синонімом таких відомих слів, якteacher та educator, і може так само перекладатися як викладач, але беручи до уваги те, що воно утворилося від слова facilitate (полегшувати, сприяти), причому був використаний засіб афіксації (суфікс - or, як і - er, використовується для називання виконавця дії), цей фактор повинен бути відображений при перекладі; отже facilitator перекладається як викладач, наставник, той, хто надає допомогу в процесі оволодіння знаннями, навичками. Щодо слова entry-level, воно також має синоніми в сучасній англійській мові такі, як basic, initial, elementary, і через це має такі самі значення при перекладі, а саме: початковий, елементарний, базовий (про курс, програму). Наше попереднє дослідження показало, що більшість лексики, пов'язаної з системою освіти, являє собою іменники; на другому місці за частотністю ідуть прикметники та дієслова, але вони зустрічаються набагато рідше.

При утворенні прикметників та дієслів використовуються такі самі засоби словотворення, як і при утворенні іменників, серед яких найбільш продуктивними є афіксація та словоскладання. Наведемо декілька прикладів з цього приводу: прикметник untenured утворився від іменника tenure (перебування на посаді, строк повноважень) шляхом афіксації при використанні заперечного префікса un - та суфікса - ed; у результаті з'явилося нове слово, що означає і перекладається на українську мову як такий, що не має штатної посади на все життя (про викладача університету). Дієслово underachieve також утворилось шляхом афіксації (префікс under-, який має значення не досить) і перекладається як вчитися (в школі, коледжі) значно гірше своїх можливостей. При утворенні як прикметників, так і дієслів не менш часто використовується засіб словоскладання: прикметник knowledge-intensive (такий, що потребує наукових знань, високої професійної кваліфікації, яка базується на наукових знаннях (про виробництво)), дієслово milk round (возити представників фірм, компаній до вищих навчальних закладів з метою відбору випускників для роботи в цих фірмах). Іноді використовуються ці обидва засоби словотворення одночасно для утворення нового слова. Прикладом може служити прикметник learning-disabled, що перекладається як нездібний до навчання у зв'язку з розумовою відсталістю; неповноцінний у відношенні розуму, інтелекту (про людину). Слід зазначити, що нові слова можуть утворюватись і іншими менш продуктивними засобами. Наприклад, дієслово statement у значенні робити висновок про те, що дитина потребує навчання в спеціальних школах (у зв'язку з психічними або фізичними дефектами), утворилось шляхом конверсії від іменника statement (заява, повідомлення). Слід звернути увагу на те, що всі вищезазначені слова перекладаються шляхом описового перекладу, що говорить про відсутність їх еквівалентів в українській мові. Важливе місце в лексиці системи освіти займають різного роду абревіатури. У системі освіти США вони можуть означати різноманітні тести, програми, асоціації та інше. Їх особливість полягає в тому, що вони не мають аналогів в українській системі освіти, а тому являють собою досить складні одиниці перекладу. Особливістю їх перекладу є те, що вони, в більшості випадків, не можуть перекладатися абревіатурами, бо будуть незрозумілими українському читачеві, а описовий переклад також для них не бажаний, тому що, як до перекладу абревіатур, він був би дуже громіздким, отже задача перекладача - підібрати адекватний і найбільш зручний варіант перекладу. Наведемо ряд прикладів щодо перекладу американських абревіатур. Так, відомі абревіатури SАT (Scholastic Aptitude Test) та GPA (grade point average) перекладаються на українську мову як відбірковий тест та середній бал, тобто відповідностями, які існують в українській мові, але вони не повністю відповідають значенню англійських термінів.

Складніше, коли в українській мові неможливо знайти зовсім ніякої відповідності. У більшості таких випадків перекладачі удаються до прийому калькування повної форми даної абревіатури, за умовою, що при цьому розкриється її значення. Як приклади можна привести такі слова як CLEP (College Level Examination Program) - програма іспитів екстернату коледжу, AAUP (American Association of University Professors) - Американська Асоціація університетських професорів та PTA (Parent-Teacher Association) ñ Асоціація батьків та вчителів (виконує роль опікунської ради). Але калькування не завжди достатньо для того, щоб розкрити повний зміст абревіатури, у цьому випадку воно може супроводжуватись поясненням: ACT (American College Test) перекладається як тест американського коледжу, але цього не достатньо, щоб зрозуміти його зміст, і тому треба пояснити, що він складається при вступі або при переході з одного університету в інший.


Висновок

Освітня лексика в англійській і українській мовах − це сукупність лексем, що об’єднана асоціативно-логічними зв’язками в межах ЛСП "освіта" та забезпечує спілкування на різних рівнях у сфері освіти. Інтегральною ознакою цієї лексики є семантичний множник "належність до освіти". У межах освітньої лексики англійської і української мов виділяються:

1) терміни: а) терміни власне терміносистеми освіти, б) суміжні терміни;

2) номенклатура;

3) колоквіалізми: а) розмовна шкільна лексика, б) розмовна студентська лексика, в) професійна розмовна лексика викладачів та вчителів. Освітні терміни − це лексеми, об’єднані в межах терміносистеми освіти, що номінують поняття та явища цієї галузі та використовуються для професійного і науково-теоретичного спілкування фахівців освіти.

Початок процесу лексикографічної фіксації освітньої лексики в англійській і українській мовах на фаховому рівні датується різними періодами. Перші тлумачні фахові словники освітньо-педагогічної тематики у Великобританії та США з’явилися на початку ХХ століття, а в Україні − наприкінці ХХ століття. В Україні ще досі бракує тлумачних словників освітньо-педагогічної тематики. Упорядкованої лексикографічної фіксації українських перекладних відповідників англійської освітньої лексики у XX столітті не було. “Англо-український словник освітньої лексики" став першою спробою уніфікації англо-українських перекладних відповідників цієї галузі.

ЛСП “освіта”-“education" − це угруповання конституентів, об’єднаних семою “належність до освіти” (“belonging to education”). ЛСП “освіта" має однакову конфігурацію в обох мовах − це тривимірне утворення, стратифіковане на три осі. На вісях x та z розташовані мікрополя, на осі y − лексико-семантичні групи. Семантичні множники, що об’єднують лексеми у ЛСГ, є універсальними для обох мов.

Перекладознавчо-контрастивне порівняння ЛСП "освіта" в українській та англійській мовах у синхронному зрізі дає підстави виділити три типи пар-лексичних корелятів. До першого відносяться пари, конституенти яких мають подібне фонографічне оформлення, а також однакову етимологію (переважно з латини чи грецької мови). У першу групу об’єднані лексеми, набір сем яких повністю збігається. До другої групи належать полісемантичні лексеми, із тотожним набором сем лише у деяких лексико-семантичних варіантах. До другого типу належать пари, конституенти яких мають різне вербальне оформлення, а їхні семи мають часткову подібність. Третій тип складається з лексем, які не мають відповідника з таких причин: а) відсутність референта в цільовій мові; б) відсутність стислого вербального оформлення для позначення наявного референта.

Розбіжності ЛСП “освіта" − “education” зумовлені суттєвою різницею в концептуальній будові систем освіти англомовних країн і України, а також асиметрією у розвитку національних систем освіти. Це є причиною існування в кожній освітній системі реалій, на позначення яких використовується етноспецифічна лексика, що є головною лексичною проблемою перекладу у цій сфері.

Наповнення етноспецифічною лексикою ЛСП “освіта" в обох мовах становить понад 60% від загальної кількості конституентів. Лакун у ЛСП української мови стосовно британського НВАМ 29,51%, а порівняно з американським НВАМ − 25,42%. Стосовно української мови ЛСП британського НВАМ містить 50,2% лакун, тоді як американського НВАМ − 40,8% лакун. Аналоги становлять 34,2% конституентів ЛСП української мови порівняно з британським НВАМ та 35,5% стосовно американського НВАМ. До того ж, ЛСП британського НВАМ містить 23% аналогів українських конституентів, ЛСП американського НВАМ − 27,3% аналогів.

Перекладна взаємовідповідність − це наявність та можливість існування перекладних відповідників; перекладознавче прирівнення − це порівняння лексем двох мов для знаходження перекладних відповідників стосовно понять, які позначають лексеми, що порівнюються.

Основними етапами встановлення перекладної взаємовідповідності освітньої лексики англійської і української мов є: моделювання ЛСП для обох мов; накладання схем ЛСП для виявлення концептуальних розбіжностей; зіставлення конституентів аналогічних ЛСГ із залученням компонентного аналізу та аналізу словникових дефініцій; виділення пар-лексичних корелятів; поділ лексики на лакуни, аналоги та двосторонні відповідники; відповідні статистичні підрахунки; остаточне визначення рівня перекладної взаємовідповідності.

Перекладна двостороння відповідність дослідженої освітньої лексики ЛСП "освіта" української мови стосовно британського НВАМ становить 36,42%, а порівняно з американським НВАМ − 39%. Стосовно української мови, двосторонніх перекладних відповідників британського НВАМ є 27%, а американського НВАМ − 31,88%.

Особливості перекладу етноспецифічної освітньої лексики обох національних варіантів англійської мови українською мовою полягають у превалюванні описового прийому перекладу, що використовується для створення 37% перекладних відповідників. Другий за частотністю прийом − калькування, ним перекладено 17% етноспецифічних лексем, а 6% лексем перекладено транскодуванням. Найменша кількість перекладних відповідників (5%) створена шляхом використання аналогів.

Метою дослідження є комплексне перекладознавче прирівнення спеціальної лексики сфери освіти англійської та української мов, опис спільних і відмінних рис перекладних відповідників на лексико-семантичному рівні, а також визначення українських перекладних відповідників англійських етноспецифічних освітніх лексем.

У дослідженні визначено та окреслено межі освітньої лексики української і англійської мов для їх повнішого перекладознавчого прирівнення; досліджено становлення перекладних відповідників англійської і української освітньої лексики; виявлено основні розбіжності лексико-семантичних полів “освіта" англійської (американського і британського національних варіантів) і української мов; представлено порівняння системи освітньої лексики англійської і української мов для визначення основних труднощів перекладу; з’ясовано характер перекладної взаємовідповідності освітньої лексики англійської (британського і американського національних варіантів) і української мов на основі порівняльного аналізу концептуальних схем лексико-семантичних полів “освіта" досліджуваних мов; визначено типові способи і прийоми перекладу англійських термінів системи освіти, які ще не мали перекладних відповідників в українській мові; виявлено рівень перекладної взаємовідповідності англійської і української освітньої лексики.

Ключові слова: перекладна взаємовідповідність, перекладознавче прирівнення, освітня лексика, етноспецифічна лексика, лакуна, аналог, двосторонній відповідник, транскодування, описовий переклад, калькування.

Що стосується змісту поняття реалії, існує декілька визначень, тому що різні фахівці зараховують до реалій різне коло слів.Л.Н. Соболєв, наприклад вважає, що “реалія - це побутові і специфічні національні слова й звороти, що не мають еквівалентів у побуті, а отже, і в мовах інших народів”.С. Ковганюк вважає, що “реалії - це назви предметів і явищ матеріальної і духовної культури певного народу, які в перекладі залишаються незмінними. ” [11, c.106]. Вл. Россельс вважає, що“реалія - це предмет, поняття, явище, характерне для історії, культури, побуту і життя того чи іншого народу, країни, яке не зустрічається в інших народах" [17, c.169].С. Влахов і С. Флорин, яких ми вважаємо найкращими дослідниками реалій дають таке визначення: “реалії - це слова і словосполучення народної мови, які зображують собою найменування предметів, понять, явищ, характерних для географічного середовища, культури, матеріального побуту або суспільно-історичних особливостей народу, нації, країни, племен, і які, таким чином, постають носіями національного, місцевого або історичного колориту; точних відповідностей в інших мовах такі слова не мають, а отже, не можуть бути перекладені “на загальних основах”, тому що вимагають особливого підходу" [24, 438].


Список використаних джерел

1.) Американа: "Англо-русский лингвострановедеческий словарь. Смоленск. Полиграмма, 1996.1185 стр.

2.) Англо-український словник освітньої лексики / Уклад. Лариса Вергун. - Тернопіль: Підручники та посібники, 2002. - 184 с.

3.) Бугулов И.Н., Шевченко О.Ф. Особенности передачи слов-реалий в переводах англоязычной литературы развивающихся стран. - К., 1985. - С.106

4.) Вергун Л.І. Переклад англійської освітньої лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Іноземна філологія. - К., 2000. - Вип.30. - С.53-55.

5.) Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе (реалии). // Мастерство перевода. - М., 1970. - С.433-454

6.) Вергун Л.І. Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу. - К., 2002. - №7. - С.80-87.

7.) Гнатюк Н.Г. Ономастичні реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів

Проблеми семантики слова, речення та тексту. Збірник наукових праць. / Відп. ред.Н.М. Корбозерова. - 2003 - Вип.9.

8.) Горский Д.П. О видах определений и их значении в науке // Проблемы логики научного познания. - М., 1964. - 202с.

9.) Грабис Р., Барбаре Д., Бергмане А. Словарь лингвистических терминов. - Рига, 1963. - 256с.

10.) Д’яков А.С. та ін. Основи термінотворення: Семант. та соціолінвіст. аспекти. - К.: Вид. дім “ KM Academia”, 2000. - 218с.

11.) Зорівчак Р.П. Статус реалії як перекладознавчого терміна. // Теория и практика перевода. - К., 1985. - С.23

12.) Кузнецова А.И. Понятие семантической системы и методы ее исследования. - Москва, 1963. - 57с.

13.) Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). - М.:

Высш. шк., 1990. - С.23-24

14.) Корунець І.В. Theory and practice of translation. - Вінниця: видавництво “Нова Книга”, 2001. - 448р.

15) Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко Ю.С., Кійко С.В. Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. - Чернівці: Рута. 2000. - 136с.

16.) Мороз А.А. Реалія як об’єкт лінгвістичного дослідження. - Бердянськ, 1999. - С.104

17.) Россельс Вл. Перевод и национальное своеобразие подлинника. В сборнике "Вопросы художественного перевода". - М.: Советский писатель, 1955. - С.169

18.) Соболев Л.Н. О переводе образа образом. В сборнике "Вопросы художественного перевода". - М.: Советский писатель, 1955. - С.270-290

19.) Томахин Г.Д. "Реалии-американизмы". Москва. Высшая школа. 1988.

20.) Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. - М.: Изд-во АН ССС, 1962. - 287с

21.) Чередниченко О.І. Міжкультурні аспекти перекладу // Мовні і концептуальні картини світу. - К.: КНУ ім.Т. Шевченка, 2001. - 485 с.

22.) Education in California: Stand in Line. The Economist. 2000. January 29 February 4. P.17 - 18.

23.) McCormick J. The New School. Newsweek. 2000. April 24, p.62 - 63.

24.) Mcginn D. College Online. Newsweek. 2000. April 24 - p.52 - 60

25.) V-Day for Vouchers. The Economist. 2000. July 15, 21. p.21 - 24.


© 2012 Скачать рефераты, курсовые работы, доклады и дипломные работы.