рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Рефераты по строительным наукам

Психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Рефераты по сексологии

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Курсовая работа: Конкурентна стратегія МНК "Deere & Company"

Курсовая работа: Конкурентна стратегія МНК "Deere & Company"


Конкурентна стратегія МНК "Deere & Company"


Вступ

1 Дослідження міжнародної кон’юнктури галузі діяльності

1.1 Аналіз конкурентної ситуації в міжнародній галузі

1.2 Аналіз ситуації на ринку

1.3 Прогнозування кон’юнктури галузі

2 Аналіз міжнародної конкурентоспроможності

2.1 Дослідження головних напрямків діяльності

2.2 Фінансовий аналіз

3 Визначення корпоративної стратегії

3.1 SWOT – аналіз досліджуваної компанії "Deere & Company"

3.2 Прогнозування конкурентної стратегії досліджуваної компанії "Deere & Company"

Висновки

Список джерел інформації

Додатки


ВСТУП

Однією з основних тенденцій, що характеризують світову економіку на сучасному етапі розвитку багатонаціональної в міжнародному бізнесі, є її глобалізація. Глобалізація світової економіки - процес дедалі більшого взаємозалежності економік різних країн світу внаслідок зростання транскордонних переміщень товарів і послуг, експорту капіталів, інтенсивного обміну інформацією і технологіями, міграції робочої сили. Головною силою у виробничих зв'язках стали мультинаціональні корпорації (МНК), які утворювали інтернаціональні виробничі комплекси, що здійснюють створення продукту, його реалізацію, розрахунки, кредитування.

Однією з провідних галузей народного господарства є сільгоспмашинобудування. У результаті розвитку агропромислової інтеграції, об'єднання і злиття порівняно самостійних ланок виробництва та переробки сільськогосподарської сировини, доставки її до споживача формується агропромисловий комплекс. У сучасних умовах дедалі більшої актуальності набуває вдосконалення розміщення виробництва сільськогосподарської техніки. Світові ринки тракторів для аграріїв є одними з найбільш динамічно розвиваючимися, з щорічним приростом обсягів продажів до 30%. Сільськогосподарське машинобудування має споживчий чинник розміщення і тому зосереджено у головних сільськогосподарських регіонах світу.

Мета даної роботи - дослідити кон'юнктуру міжнародних ринків, виконати аналіз міжнародної конкурентоспроможності " Deere & Company " і прогнозувати конкурентну стратегію дослідження МНК.

У ході роботи буде виконано аналіз конкурентної ситуації в міжнародній галузі, аналіз ситуації на ринку, аналіз фінансового стану МНК та SWOT - аналіз дослідження МНК, а також прогнозування кон'юнктури ринку і конкурентної стратегії дослідження МНК.


1. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОН'ЮНКТУРИ ГАЛУЗІ

1.1 Аналіз конкурентної ситуації в міжнародній галузі

Розвиток багатонаціональної в міжнародному бізнесі йшло з зовнішньої точки зору, по шляху зростання числа МНК, але внутрішній зміст цього процесу як раз і підготувало перехід міжнародного бізнесу до найбільш високої точки його розвитку - глобалізації.

Глобалізація - процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації. Основним наслідком його є світовий поділ праці, міграція в масштабах всього світу - капіталу, людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а також зближення і злиття культур різних країн. Це об'єктивний процес, який носить системний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. У результаті глобалізації світ стає більш пов'язаним і більш залежним від усіх його суб'єктів. Відбувається як збільшення кількості спільних для груп держав проблем, так і розширення числа і типів інтегруються суб'єктів.

Наявність у найрізніших компаній прагнення до концентрації обумовлено конкурентними перевагами великих бізнес-структур перед дрібними і середніми господарюючими суб'єктами.

Конкурентоспроможність - це характеристика товару, що відображає його відмінність від товару-конкурента як по ступеню відповідності конкретної суспільної потреби, так і за витратами на її задоволення.

Показник, що виражає таку відмінність, визначає конкурентоспроможність аналізованого товару стосовно товару-конкуренту.

Машинобудування - провідна галузь промисловості. Це обумовлено в першу чергу тим, що машинобудування:

1. Створює машини та обладнання, що використовується в інших галузях, і тим самим створює умови для розвитку всіх інших галузей промисловості;

2. є найбільшим споживачем продукції чорної і кольорової металургії, а також цілого ряду інших галузей;

3. забезпечує зайнятість досить великої частки трудових ресурсів;

4. виступає як районоутворюючий фактор;

5. є відображенням ступеня розвитку продуктивних сил в регіоні;

6. дає суттєвий поштовх розвитку прогресивних технологій.

Машинобудування займає перше місце серед усіх галузей світової промисловості за кількістю зайнятих і за вартістю продукції, що випускається. Воно визначає галузеву і територіальну структуру промисловості світу, забезпечує машинами та обладнанням всі галузі економіки, робить різноманітні предмети споживання.

Відмінності країн за рівнем розвитку машинобудування дуже великі. Більше 90% машинобудівної продукції виробляють розвинені країни. Безумовними лідерами у виробництві є: США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Китай, Росія. Вони виробляють практично всі види металовиробів, машин та обладнання. Країни Західної та Східної Європи, а також, деякі країни, що розвиваються (Бразилія, Індія, Сінгапур та ін.) зазвичай спеціалізуються на випуску певних видів машинобудівної продукції, з якої вони виходять на світовий ринок. У цілому відставання країн, що розвиваються в цій галузі ще дуже велике.

Галузевий склад машинобудування.

Розрізняють більше 70 галузей, серед них можна виділити головні:

1. транспортне машинобудування (автомобілебудування, суднобудування, авіабудування тощо);

2. сільськогосподарське машинобудування (тракторобудування, виробництво комбайнів);

3. приладобудування;

4. виробництво технічного устаткування і т.п.

Однією з провідних галузей машинобудування є сільгоспмашинобудування.

Розвинені країни скорочують виробництво сільськогосподарської техніки, приділяючи увагу підвищенню її якості і технологічних можливостей, поступово поступаються своє лідерство країнам, що розвиваються.

Сучасні тенденції світового сільськогосподарського машинобудування показують, що в умовах навіть дрібного фермерського виробництва безперервно йде підвищення потужності тракторів і самохідних комбайнів і використання їх з комплексом сільгоспмашин і знарядь, що дозволяють поєднати одночасно передпосівна обробка грунтів, посів, внесення добрив і отрутохімікатів і післяпосівну обробку.

Сільськогосподарське машинобудування має пріоритетне значення для розвитку економіки в цілому, оскільки, виробляючи продукцію зі складними техніко-технологічними параметрами, сприяє досягненню довгострокової конкурентоспроможності країни.

Сільськогосподарське машинобудування має споживчий чинник розміщення і тому зосереджено у головних сільськогосподарських регіонах світу. Розвинені країни, що домоглися найвищого рівня механізації сільського господарства, скорочують виробництво сільськогосподарської техніки, приділяючи увагу підвищенню її якості і технологічних можливостей, поступово поступаються своє лідерство країнам, що розвиваються за абсолютними показниками виробництва.

Таким чином, в сучасних умовах все більшої актуальності набуває вдосконалення розміщення виробництва сільськогосподарської техніки.

Проблеми розвитку сільськогосподарського машинобудування тісно взаємопов'язані з розвитком АПК (агропромислового комплексу).

В АПК розрізняють три сфери діяльності:

- Перша - виробництво засобів виробництва для всіх інших областей, пов'язаних з сільським господарством (тракторне машинобудування, виробництво сільгоспмашин, устаткування для тваринництва, легкої і харчової промисловості тощо);

- Друга - сільське господарство: рослинництво і тваринництво;

- Третя - переробка сільськогосподарської сировини (харчова, м'ясомолочна, легка промисловість та ін.)

Щоб забезпечити взаємозв'язок, наприклад, між другою і третьою сферами, тобто передачу сільськогосподарської сировини переробної промисловості, потрібно мати транспорт, систему зв'язку. Тому виділяють четверту сферу - виробничу інфраструктуру (транспорт, зв'язок). Крім того, є ще соціальна інфраструктура, яку вважають п'яте сферою.

Таким чином, сільськогосподарське машинобудування має пристосовуватися до інтересів і потреб аграріїв у повній відповідності з планами розвитку АПК.

Світові лідери сільгоспмашинобудування

Найбільші світові компанії-виробники сільгосптехніки «AGCO», «CNH», «John Deere», «Same Deutz-Fahr», «Claas».

Корпорація AGCO (Your Agriculture Company) - це світовий лідер в конструюванні, виробництві та реалізації сільськогосподарської техніки і запчастин. Корпорація AGCO була заснована в 1990 р. і в даний час пропонує повну лінійку сільськогосподарської техніки, включаючи трактори, комбайни, косарки, обприскувачі, техніку для заготівлі сіна, обприскувачі, кормозбиральної, грунтообробне та інше агрегатуються обладнання. Продукція реалізується під наступними провідними брендами, серед яких Challenger ®, Fendt ®, Massey Ferguson ® і Valtra ®.

конкурентний стратегія міжнародний

Основні показники діяльності AGCO, $ млн.

Показник

2009 г.

2010 г.

Чистий обсяг продажів с.-г. техніки 6828 8425
Чистий прибуток (збиток) 246,3  400
Витрати на НДДКР 155 495
Чисельність працюючих, тис.чол. 13,7 15,6

Компанія CNH (Case New Holland) є провідним виробником сільськогосподарської та будівельної техніки марок Case IH і New Holland. Мережа з 11.400 дилерів в більш ніж 160 країнах допомагає концерну CNH впроваджувати власні знання та ділитися накопиченим досвідом у сфері сільського господарства, використовуючи при цьому всю повноту ресурсів своїх підрозділів по збуту, виробництва, сервісу та фінансів.

Будучи головною компанією зі збуту сільськогосподарської техніки марок Case IH і New Holland по всьому світу, в тому числі техніки марки Steyr в Європі, компанія CNH випускає повну гаму машин, що використовуються в землеробських і тваринницьких господарствах на всіх континентах планети. Асортимент продукції, що випускається корпорацією CNH продукції дуже різноманітний, техніка знаходить застосування в сільськогосподарських підприємствах будь-якої форми та величини як відповідальна різнобічним вимогам, як в галузі тваринництва, так і рослинництва. При цьому завдання концерну - надати клієнту рішення по продукту, сервісу та консалтингу, які збільшать продуктивність використання даного продукту і його сервісу, а також підвищать рентабельність господарства.

Таблиця 1 - Основні показники діяльності CNH, $ млн.

Показник

2008 г.

2009 г.

Чистий обсяг продажів с.-г. техніки 9948 12 902
Чистий прибуток (збиток) 559 825
Витрати на НДДКР 409 422
Чисельність працюючих, тис.чол. 28,1 н. д.

Корпорація "Deere & Company" - світовий лідер з виробництва сільськогосподарського обладнання, найбільший виробник будівельної та лісозаготівельної техніки, обладнання по догляду за парками і газонами, виробник двигунів, постачальник запасних частин, сервіс та кредитування покупців своєї техніки. Штат компанії перевищує 65 тис. осіб. Річний оборот компанії перевищує 20 млрд. доларів, на наукові дослідження в рік виділяється понад 500 млн. доларів. Підприємства з виробництва техніки John Deere розташовані в Європі, Азії, Північній і Південній Америці .

"Deere & Company" входить до списку 100 найбільших промислових підприємств Америки і в список 50 найбільш шанованих компаній світу. Представництва корпорації розташовані більш ніж в 130 країнах світу. Щорічно "Deere & Company" інвестує більше 577 млн. доларів в наукові дослідження та розвиток.

Основні показники діяльності "Deere & Company", $ млн.

Показник

2008 г.

2009 г.

Чистый обсяг продажів с.-г. техніки 12 121 16 572
Витрати на НДДКР 817 943
Чисельність працюючих, тис.чол. 56,700 51,300

Компанія Same-Deutz-Fahr (SDF) є четвертим світовим виробником тракторів. Компанія SDF з центральним офісом у Тревиль (Бергамо, Італія), є одним зі світових лідерів у виробництві тракторів, комбайнів, сільськогосподарської техніки і двигунів. Продукція компанії виробляється і продається у всьому світі під марками SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini і Hurlimann. Концерн пропонує широкий асортимент тракторів потужністю від 30 до 270 к.с. і комбайнів від 120 до 450 к.с. Найбільш продаваними тракторами SDF є типорозміри потужністю понад 50 до 100 к.с. Трактори становлять до 83% від загального обсягу продажів всієї продукції, включаючи також комбайни, сільгоспмашини, двигуни, запчастини та інше.

Основні показники діяльності SDF, млн. євро

Показник

2008 г.

2009 г.

Чистий обсяг продажів с.-г. техніки 1100 1220
Чистий прибуток (збиток) 95,8 5,0
Витрати на НДДКР 27,7 29,9
Чисельність працюючих, тис.чол. 2,69 н. д.

Claas - провідний європейський виробник сільськогосподарської техніки. Компанія Claas заснована в 1913 році. Штаб-квартира знаходиться в місті Харзевінкель (Німеччина). У числі випускається компанією Claas продукції - зернозбиральні та кормозбиральні комбайни, прес-підбирачі, косарки, ворушарки, валкоутворювач, кормові машини, телескопічні навантажувачі, трактори та інші сільськогосподарські машини.

Основні показники діяльності Claas, млн. євро

Показник

2008 г.

2009 г.

Чистий обсяг продажів с.-г. техніки 2659 3236
Чистий прибуток (збиток) 114,8 169,3
Витрати на НДДКР 102,8 105
Чисельність працюючих, тис.чол. 8,3 9,1

Динаміка цін на аграрну продукцію в 1967-2009 рр..

Глобальна економічна криза чинить тиск на аграрні ринки. Не останню роль тут грає зниження цін на сільгосппродукцію.

В даний час по більшості видів сільгосппродукції пропозиція випереджає попит. Вже у другому півріччі 2008 р. ціни на багато видів аграрної сировини почали знижуватися. Міжнародний індекс Commodity Research Index (CRB), за яким оцінюються десять основних аграрних продуктів, що продаються по всьому світу, обрушився до кінця 2008 року на одну третину в порівнянні з його найвищим рівнем у червні того ж року. На початку 2009 р. відбулася консолідація основних ринків і цін, яка, як показав лютий, виявилася оманливою. Через посилилення динаміки спаду світової економіки глобальні ціни на аграрну продукцію теж покотилися вниз. До початку березня 2009 р. індекс CRB втратив ще 10% і вийшов на рівень кінця 2006 р.

На діаграмі представлено індекс відпускних цін на 10 основних аграрних продуктів у 1967-2009 рр..

У даній діаграмі показані індекси цін ряду вибраних аграрних продуктів, ціна яких бралася за основу в 1967 р. Подібно до того, як розвивалася динаміка цін на сільгосппродукцію, так само, починаючи з 2004 року, розвивалися і світові ринки сільгоспмашин.

Ключові фактори успіху

Ключові фактори успіху повинні розглядатися як фундамент нової стратегії. Ключові фактори успіху, характерні для галузі сільгоспмашинобудування:

-  здатність швидкого здійснення технологічних і (або) організаційних нововведень;

-  наявність досвіду роботи з передовими технологіями.

-  низькі витрати виробництва;

-  високу якість вироблених товарів;

-  вигоди, пов'язані з розташуванням підприємства;

-  налагоджене партнерство з хорошими- постачальниками;

-  низькі витрати на НДДКР і технологічну підготовку виробництва;

-  широта асортименту і можливість вибору товарів;

-  наявність гарантій на товари і гарантій виконання зобов'язань.

-  вміння створювати оригінальний і привабливий дизайн товарів;

-  вміння швидко розробляти і просувати нову продукцію.

Україна, Бразилія і Росія є світовими лідерами з динаміки росту сільськогосподарського виробництва, згідно з доповіддю Організації Об'єднаних Націй з розвитку сільського господарства і продовольчої безпеки.

У Бразилії спостерігається найбільш динамічний розвиток у світі сільськогосподарському секторі. До 2019 року, зростання в цій галузі складе 40% у порівнянні з періодом 2007-2009 років.

Росія і Україна увійшли до списку з трьох світових лідерів за динамікою зростання сільськогосподарського виробництва. У документі говориться, що в Росії і Україні зростання сільськогосподарського виробництва в 2019 році складе до 26% і 29%, відповідно, якщо цей сектор за підтримки урядів двох країн.

 За той же період, зростання сільськогосподарського виробництва в Сполучених Штатах і Канаді прогнозується на рівні 10-15%, а загальний обсяг сільськогосподарського виробництва в 27 державах-членах Європейського союзу до 2019 року виросте менш ніж на 4%.

Сільськогосподарське машинобудування є однією з найбільш розвинутих галузей машинобудування. У цій галузі постійно ведуться дослідження, впроваджуються нові розробки, спрямовані на удосконалення та автоматизацію сільськогосподарських робіт.


1.2 Аналіз ситуації на ринку

На глобальному рівні зростання поточних продажів сільськогосподарських машин та обладнання було майже 6% на рік протягом 2000-2005 рр. Це набагато швидше, ніж 2,6% зростання сільськогосподарського виробництва за той же період. Відповідні показники на 2005-2010 роки показують незначний спад в кожному конкретному випадку: обладнання на 4,8%, сільськогосподарської продукції на рівні 2,5%, а населення в 1,1%. В абсолютному вираженні, світовий попит на сільськогосподарську техніку перемістилася з $ 52.7 млрд. у 2000 році до $ 70,2 млрд. в 2005 році і виріс до $ 88800 млн до 2010 року. Всі основні категорії сільськогосподарської техніки будуть відчувати здоровий щорічне зростання. Трактори й комбайни будуть залишатися двома найбільшими категоріями, які складають разом близько половини всіх продукції, що поставляється.

Розвинені регіони становлять основну частину попиту на сільськогосподарську техніку, але великі індустріальні країни показують набагато більш швидке зростання.

Трійку лідерів виробників машин складають "Deere & Company", CNH Global (Італія / Neth), і AGCO; разом вони складають одну третину світового ринку. Інші ключові гравці Kubota, Yanmar, CLAAS, Iseki, і Same Deutz-Fahr. Треті домінувати в певної категорії, наприклад, Caterpillar і Mahindra & Mahindra в тракторах. Спільні підприємства між виробниками та інші альянси як і раніше популярні.

Попит та пропозиція - світовий і регіонональний.

Великий сільськогосподарський сектор у певному регіоні або країні, не обов'язково переводити у величезний ринок сільськогосподарської техніки. Це особливо актуально для країн, що розвиваються, в яких людський (ручний) і тваринний методи обробки землі переважали протягом століть. Насправді, чотири з п'яти найбільших у світі країн, з точки зору сільського господарства, знаходяться на рівні нижче середнього з точки зору використання обладнання: Бразилія, Росія, Індія і Китай.

Найбільшими світовими виробниками устаткування є США, Китай, Німеччина та Італія. За ними слідують Індія, Франція, Бразилія, Канада, Південна Корея і Великобританії. Виробники в основних розвинених країнах з різноманітним внутрішнім ринком, мають технічний, управлінський і маркетинговий досвід, а також мають доступ до капіталу і праці, але вони вкладають значні інвестиції в країни й у формування партнерських відносин з вітчизняними виробниками в цих країнах.

Північна Америка

США домінує цьому регіоні, складаючи 85% загальної маси. Мексика, показувала хороші доходи останнім часом, і її потенційний попит є істотним. Промисловість учасників AGCO, Deere & Company, Caterpillar і інших фірм великого та середнього розміру з допомогою сучасних виробничих ліній в країні, мають мережу філій за кордоном.

Західна Європа

Цей регіон, третій за величиною ринок в світі, підтримує значна активне сальдо торгового балансу в сільськогосподарське обладнання, що відображає його традиційні сили в промислових машинах. Основні виробники перебувають у великих і малих країн, найбільш великими є: CNH Global (Італія), CLAAS (Німеччина), і Same Deutz-Fahr (Італія). Наявність великих внутрішніх ринків, досвід в інженерній технології, і інтенсивна внутрішньорегіональна конкуренція - все це сприяло розвитку широкого спектру передової сільськогосподарської техніки. Як і американські і японські партнери, виробники в цій області пропонують сучасний дизайн і широкий асортимент продукції. Внутрішній ринок сільськогосподарської техніки в цьому регіоні був підкріплений широкою підтримкою уряду для фермерів в Західній Європі так само, як і в Сполучених Штатах. Це, у свою чергу, було і залишається постійним джерелом тертя між двома регіонами і країнами, що розвиваються. На Францію припадає 25%, на Німеччину 20%, на Італію 18% і на Великобританію 7% попиту на техніку.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

Попит на сільськогосподарські машини та обладнання у цій області, найбільший в світі. Тим не менше, попит на душу населення значно нижче середнього світового. Сільськогосподарський сектор багатьох країн у цій області досить великий і як відносно високу частку валового внутрішнього продукту. Більше, ніж в інших країнах, що розвиваються, сільським господарством багатьох азіатських країн можуть скористатися індустріалізації.

В даний час на Китай припадає близько 48%, на Індію 13%, на Японію 17% і на Південну Корею близько 8% попиту. Багато інших країн знаходяться в області низької інтенсивності використання техніки, незважаючи на велику залежність від сільського господарства. Основною причиною є бідність, бюрократія, низький рівень інвестицій, і погана інфраструктура. Але вітчизняні та зарубіжні виробники роблять успіхи в будівництві заводів і розвиваються дилерських мереж для розповсюдження їх продукції. У цілому, регіон має сильний економічний прогноз, з акцентом на механізацію і продуктивність

Латинська Америка

У цій області на два ключових ринках країн: Бразилію та Аргентину на покупку сільськогосподарського устаткування припадає 49% і 27% відповідно. Бразилія складає більше домінуюче становище у виробництві. Це єдина країна в регіоні, яка не має дефіциту у зовнішній торгівлі сільськогосподарської техніки та експорту в своїх сусідів і навіть в Австралії та Італії. Більшість великих світових виробників присутні тут, поряд з вітчизняними конкурентами. Інтенсивність Аргентини з використання сільськогосподарських машин є однією з найвищих у країнах, що розвиваються. Інші країни регіону, що мають менш високі виробничі потужності включають: Чилі, Перу і Венесуелу.

Східна Європа

Попит у цьому регіоні можна порівняти за розмірами з населенням Латинської Америки, але темпи зростання в 5,3 відсотка, свідчить про відставання від інших регіонів, що розвиваються, що пояснює стурбованість західних інвесторів з приводу економічних і політичних умов, особливо в Росії. Два найбільші ринки в регіоні - Росії та Польщі, крім інших привабливих країн для продажу: Чеської Республіки, Угорщини, Румунії та України.

Вихід на ринок і розширення

Так, як число дрібних ферм скорочується в багатьох розвинених країнах, агробізнес стає все більш і більш домінуючим. Виробники устаткування також зміцнили і зосередили свої зусилля на продажі за межами національних кордонів. Вони роблять це різними методами: експорт, договірні або спільні заходи, злиття, поглинання.

Всі великі фірми згадані вище, а також середнього розміру, мають виробництво в Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Дві великих американських компаній, AGCO і Deere & Company, знаходяться на передньому краї встановлення партнерських відносин, як і CNH Global (пакет акцій компанії належить Fiat SpA) і Kverneland.

Сільськогосподарські виробники обладнання повинні мати справу з низкою запитань: географічна близькість до клієнтів має вирішальне значення для підтримки продажів і обслуговування існуючого парку клієнтів.

Надання клієнтам фінансування є ще одним ключовим аспектом маркетингового процесу. Це звичайно включає в себе "оптову торгівлю" для дилерів і "роздрібну" для кінцевих користувачів. Інші способи розширення охоплення складаються з пошуку додаткових каналів збуту, таких як супермаркети, магазини, і, реклама на власних та інших веб-сайтах для продажу через Інтернет.


Світовий попит на сільськогосп. обладнання, 2000 - 2010 рр. (млрд. дол.)

Країни: Спрос:
2000 г. 2005 г. 2010 г.
Північна Америка: 14,170 21,330 24,060
Сполучені Штати 11,880 18,050 20,190
Канада і Мексика 2,590 3,280 3,870
Західна Європа 15,680 16,700 18,730
Азіатсько-Тихоокеанський регіон: 16,070 23,890 35,000
Китай 5,650 11,510 19,390
Японія 4,115 4,050 4,250
Інші Азиатсько-Тихоокеанські регіони 6,305 8,330 11,360
Інші регіони 6,490 8,280 11,010
Латинська Америка 2,575 2,975 4,025
Східна Європа 2,265 3,035 3,970
Африка / Близький Схід 1,650 2,270 3,015

Діаграма. Попит на С.-Г. обладнання по світовим регіонам за 2010 г.

Світовий попит на основну сільськогосп.

техніку, 2000 - 2010 рр.. (В млн. дол.)

Види техніки: Попит:
2000 г. 2005 г. 2010 г.
Сільськогосподарські трактори 16,065 20,280 26,050
Збиральна техніка 8,140 11,750 14,330
Техніка для посадки і добрива 3,400 4,456 5,770
Сенокісна техніка 2,830 4,060 4,980
Техніка для оранки і культивування 2,840 3,775 5,000
Інше сільськогосподарське обладнання 10,480 13,770 17,550
Частини і комплектуючі 8,955 12,110 15,120

Діаграма. Світовий попит на сільськогосподарську техніку за 2010 р.

Ринки тракторів

Світові ринки тракторів для аграріїв (далі - с.-г. тракторів) є одними з найбільш динамічно розвиваються, з щорічним приростом обсягів продажів до 30%.

В даний час світове виробництво с.-г. тракторів поділено між домінуючими на світовому ринку трьома транснаціональними корпораціями: «СNH», що об'єднує фірми Case IH, New Holland (США) і Steyr (Австрія), «AGCO», що об'єднує фірми Fendt (Німеччина), Massey Ferguson, Challenger (США) і Valtra (Фінляндія), «SDF», що об'єднує фірми Same, Lamborghini (Італія), Huerlimann (Швейцарія) і Deutz-Fahr (Німеччина), а також двома найбільшими компаніями "Deere & Company" і " Claas". Щорічно ці корпорації і компанії поставляють на світовий ринок майже 400 тис. тракторів, а це більше 80% всього світового випуску тракторної техніки.

Парк тракторів розподілений по континентах та країнах нерівномірно. Найбільшим парком тракторів розташовують у порядку убування США, Японія, Італія, Індія, Франція, Польща, Німеччина, Іспанія, Китай та ін., при чому в парках Японії, Індії та Китаю значну частку становлять с.-г. трактори невеликої потужності. Великі парки тракторів також у Бразилії, Туреччини, Аргентини. З країн СНД найбільший парк тракторів в Росії, далі йдуть України, Білорусія і Казахстан.

Як свідчать дані роздрібних продажів, найбільш великими ринками тракторів є північноамериканський (США і Канада), а також становить від нього майже 65% сумарний ринок країн Західної Європи.

Видно, що ринок тракторів Західної Європи в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. за рахунок найбільш великих країн - Франції, Німеччини, Італії, Великобританії збільшився і становить сумарно майже 70% всього європейського машинобудування, тоді як за рахунок більш дрібних країн (не показані) скоротився, але в результаті загальна кількість тракторів на ньому все-таки зросла. За обсягами виробництва с.-г. техніки серед країн ЄС з великим відривом лідирує Німеччина, оскільки в цій країні багато великих тракторних заводів.

Структура ринку тракторів у Західній Європі в 2007-2008 рр., од.

2007 г.

2008 г.

Західна Європа, всього 177 666 186 306
В тому числі
Франція 37 778 43 934
Германія 28 470 31 253
Італія 26 836 27 264
Великобританія 17 089 18 564
Іспанія 17 261 15 826
Австрія 7 558 7 930
Решта країн 42 674 41 535

В даний час найбільш великими країнами - експортерами тракторів є Німеччина, Італія і Японія (по малогабаритним тракторів). На ринках Франції, Німеччини, Італії, Іспанії у 2008 р. в порівнянні з 2007 р. помітно зросли продажі тракторів фірм, що входять до числа провідних світових виробників.

У Західній Європі самими популярними тракторами є трактори CNH, за ними з невеликим відривом йдуть трактори Deere & Company, AGCO, SDF, Claas.

Продажі тракторів транснаціональних корпорацій і компаній на ринках Франції, Німеччини, Італії та Іспанії в 2007-2008 рр., Од.

2007 г.

2008 г.

Обсяг продажів, всього 102 746 108 348
В том числі:
CNH 21 439 24 571
John Deere 18 124 19 352
AGCO 17 279 19 310
SDF 16 353 15 669
Claas 7 019 7 555

У 2008 р. в США і Канаді частка тракторів потужністю понад 100 к.с. в порівнянні з 2007 р. зросла на 30%, а потужних тракторів з шарнірно-зчленованою рамою - на 31%, при цьому частка тракторів невеликої потужності від 40 до 100 к.с. скоротилася на 8%.

У зв'язку з кризою в більшості розвинених країн, починаючи з 2008 р., продажи тракторів знизилися. Так, у США та Канаді в порівнянні з 2007 р. їх загальний продаж в 2008 р. зменшилися на 4,3%.

Основними вимогами фермерів до продаваної тракторної техніки є підвищення потужності, зниження кількості шкідливих речовин у відпрацьованих газах, зниження рівня шуму, впровадження почвозберегаючих технологій, скорочення витрати палива. На збільшення продажів тракторів впливають імідж моделей і фірм, впровадження нових технічних рішень, що представляють інтерес для фермерів, якість роботи дилерів, доступна ціна.

1.3 Прогнозування кон'юнктури галузі

Вивчення кон'юнктури світового ринку машин і устаткування є невід'ємною частиною розробки стратегії підприємства. Мета будь-якого ринкового дослідження складається в оцінці існуючої ситуації (кон'юнктури) на ринку і розробці прогнозу розвитку ринку. Програма або план такого дослідження залежить від особливостей товару, характеру діяльності підприємства, масштабів виробництва та ряду інших факторів.

У сільгоспмашинобудуванні настав структурний кризис, як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин. Трансформація суспільно-економічної системи призвела до передачі управління від держави суб'єктам ринку. Масштаби галузі перестали відповідати платоспроможному попиту, за цим послідувало падіння кількісного і якісного рівня, кадрові втрати від науки до цеху, втрата необхідних технологій. З'явився надлишок потужностей при незадоволеній потребі в техніці.

Свобода імпорту, завдала додаткові удари по галузі, а експорт не зміг їх пом'якшити. У цьому полягає особливість кризи сільгоспмашинобудування на відміну від інших галузей, де потреба в їхній продукції скоротилася абсолютно.

До суб'єктивних причин можна віднести низьку якість антикризового державного і корпоративного управління, менеджменту підприємств. Слабкість інструментів фінансування виробництва, труднощі комерційного просування продукції, низька якість подальшого обслуговування, зростання цін постачальників комплектуючих, визначили інерційний розвиток.

У країнах зі сформованими ринковими відношеннями безперервний процес вдосконалення механізмів управління адаптує підприємства до мінливої ринкової кон'юнктури. Вдосконалення цих механізмів, які включають в себе, зокрема, постановку нових цілей, створення адекватної управлінської системи для нових умов господарювання, має дозволити підприємствам вийти з кризового становища.

Сільгоспмашинобудування створює передумови для збереження й розвитку цілого ряду інших галузей промисловості з огляду на розгалуженості технологічних ланцюжків, що утворюються в процесі створення сучасної агротехніки. Разом із суміжними галузями воно виконує і важливу соціальну функцію, забезпечуючи збереження висококваліфікованих робочих місць в науковій та виробничих сферах.

Подолання системної кризи і становлення галузі як конкурентоспроможної при нестачі в сучасних умовах внутрішніх ресурсів зумовлюють необхідність побудови адекватної системи управління, підняття корпоративної і маркетингової політики на якісно новий рівень. Це неможливо без розширення масштабів державного регулювання прямими і непрямими методами.

Потрібно збалансована державна підтримка в різних формах, прийнятій у світовій практиці: від розвитку науково-дослідної бази, підготовки висококваліфікованих фахівців, підтримки перспективних проектів, сприяння бізнесу в організації інфраструктури ринку, до просування продукції галузі та в інших сферах.

Від держави потрібні заходи підтримки у формі або витрати живих грошей (бюджет), або заморожування ресурсів (гарантії), або недоотримання доходу (податкові пільги).

На бюджет покладається фінансування фундаментальних випереджальних, «проривних» досліджень з концентрацією коштів на пріоритетних розробках. Це, природно, вимагає мільярдних вкладень, але вони окупляться через 7-8 років замовленнями сільгоспвиробників.

Зараз світовий ринок багато в чому олігопольний, політизований, жорстко регульований нормами СОТ та інших організацій, він характеризується невизначеністю споживача, великими ризиками та іншими проявами.

Замовники все більше підвищують технологічні вимоги, змушуючи промисловість функціонувати на межі можливостей.

На зовнішній ринок компанії світового рівня тепер виходять під егідою держави (такий досвід накопичений в СРСР, його використовували Японія, Ю. Корея, Сінгапур та інші). При цьому в розвинених країнах вже рідко практикується така розкіш, як внутрішня конкуренція.

У країні можна ще розвивати основні продуктові лінії, послужать наявні ряди, що дозволить не втратити накопичений потенціал. На внутрішньому ринку легше приборкати його стихію, що, однак, не виключає інтеграцію сільгоспмашинобудування в світовий технологічний процес, але окремо взятим підприємствам це не під силу.

В умовах незначного завантаження для підвищення продуктивності праці заводи сільгоспмашинобудування повинні скорочувати виробничі площі, парків обладнання, що, у свою чергу, потребує концентрації на важливих видах діяльності, зосередження на проектуванні та виробництві ключових вузлів, у створенні яких компетентність підприємства особливо висока, і одночасно виводу асортименту, який не визначає технічного рівня та рівня якості, або у виготовленні якого підприємство недостатньо компетентно. Необхідно також впровадження в суміжні з основним виробництвом сфери, щоб пропонувати покупцеві комплексні рішення.


2. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

"DEERE & COMPANY"

2.1 Дослідження головних напрямків діяльності "Deere & Company"

Dere & Company ― американська машинобудівна компанія, що випускає сільськогосподарську, будівельну та лісопромисловий техніку. Штаб-квартира компанії розташована в місті Молін (штат Іллінойс).

Історія компанії:

Історія коваля на ім'я Джон Дір і однойменної компанії, створеної ним у 19 столітті, тісно переплітається з колонізацією і розвитком Середнього Заходу, місцевості, яка обіцяла поселенцям великі можливості і відкривала прекрасні перспективи.

У 1868 році підприємство було зареєстровано як корпорація, в 1869 році син засновника Чарльз Дір був призначений на пост віце-президента, а згодом - президента компанії.

До 1907 року корпорація вже виробляла цілий ряд сталевих плугів, культиваторів, сівалок тощо. У 1918 році компанією був викуплений завод з виробництва тракторів в Ватерлоо, штат Айова.

Сьогодні компанія "Deere & Company" входить до списку 100 найбільших промислових компаній, що публікується журналом «Fortune», продукція компанії реалізується в усьому світі. Разом з тим вона продовжує розширювати сферу своєї присутності. Заводи "Deere & Company"розташовані в Європі, Азії, Північній і Південній Америці. Джон Дір продає свою продукцію більш, ніж в 130 країнах світу (Додаток А, Б) і кожного разу це кращі продукти і кращі рішення, що поставляються з дотриманням всіх обумовлених термінів, незалежно від того, чи йде мова про постачання обладнання та послуг або про надання технічної підтримки.

Діяльність компанії з виробництва обладнання будується на виявленні і задоволенні потреб замовників через всесвітню мережу незалежних дилерів, чудово навчених, що в мають своєму розпорядженні все необхідне обладнання.

Цілі і стратегія Компанії "Deere & Company"

Знаменитий слоган американської компанії:

«Ніщо не працює так, як Deere»

Всі дії компанії John Deere орієнтуються на основні цінності:

- чесність,

- якість,

- цілеспрямованість,

- інноваторство.

Компанія прагне жити цими цінностями. Протягом усієї своєї історії, вона заслужила добру репутацію за високу якість і цілісність. Основні цінності компанії ніколи не будуть поставлені під загрозу для досягнення негайного успіху.

А принципи ведення бізнесу, якими керувався Джон Дір і сьогодні не втратили своєї актуальності: «Я ніколи не поставлю своє ім'я на продукт, який не містить краще, що є в мені».

"Deere & Company" прагне якісно обслуговувати своїх клієнтів. Для досягнення цього прагнення, стратегією "Deere & Company" є:

• Виключно висока продуктивність;

• Продумане зростання доданої вартості акцій;

• Узгоджена високоефективна робота в команді.

Виконання цієї стратегії, допоможе створити стійкий бізнес, який і буде нагородою для клієнтів, співробітників та акціонерів "Deere & Company".

Структура управління

Дивізійна структура управління представлена на даному графіку і характеризується поділом компанії на великі підрозділи, очолювані президентами цих відділів. Головний керуючий компанії в даний час - Семюель Аллен.


Розподіл продажів і прибутку за напрямками діяльності компанії в процентному співвідношенні має наступний вигляд:


Інші напрями інноваційного розвитку John Deere

―Технологія IMET

Технологія Intelligent Mobile Equipment Technology (IMET) надає широкий спектр документаційних продуктів та рішень на основі системи GPS, наприклад:

• Системи автоматичного регулювання

• Документування

• Телеметричні рішення

―John Deere Water Technologies

Після придбання таких компаній, як

• Roberts Irrigation

• T-Systems International

• Plastro Irrigation

John Deere став третім за величиною постачальником рішень в області іригації в світі:

• Виробничі потужності в 9 країнах

• Більше 1,400 співробітників

• Присутність більш ніж на 75 ринках світу

― John Deere - Поновлювані джерела енергії

• Енергія вітру,

• Біо Газ,

• Етанол,

• Біо Дизель, Деревина.

Асортимент продукції

Розробки нових продуктів ведуться з урахуванням інтересів клієнтів з різних країн світу, що дозволяє компанії відповідати вимогам замовників на сильно відрізняючихся один від одного ринках. Кожен день "Deere & Company" інвестує більше 1,5 мільйонів доларів у наукові дослідження і розробки. Результатом цієї діяльності є той факт, що серед компаній, що працюють в тих же областях, що і Deere & Company, дана компанія має один з найвищих коефіцієнтів співвідношення коштів, вкладених у науку до обсягів продажів.

Сільськогосподарська техніка:

-  Трактори

-  Комбайни

-  Кормозбиральні комбайни

-  Посівна техніка

-  Грунтообробна техніка

-  Обприскувачі

-  кормозаготівельна техніка

-  Фронтальні вантажники

-  Система точного землеробства AMS

Лісозаготівельна техніка:

-  Харвестери

-  Форвардери

-  Трелювальні трактори

-  Валочнопакетірующіе машини

-  Машина DHSP 2054

-  харвестерні головки

-  Уживана техніка

-  Розробка продукції

-  Брошури в форматі PDF

Будівельна техніка:

-  Бульдозери

-  Грейдери

-  Самоскиди

-  Фронтальні вантажники

-  Екскаватори-навантажувачі

-  Мінінавантажувачі

Двигуни

«John Deere» є другим за величиною в світі виробником дизельних двигунів, і одним з найбільших виробників промислових двигунів і трансмісії компонентів для обладнання. «John Deere» має комплексний підхід до двигунів з виходом чистого повітря.

Компанія реалізує свою продукцію в 130 країнах світу. У даній таблиці представлені регіони реалізації продукції компанії «John Deere»:

PARTS DISTRIBUTION OPERATIONS

North America

Overseas

North American Parts Distribution Center

Milan, Illinois

Australia & New Zealand Distribution Center

Melbourne, Australia

Regional Distribution Centers

Lathrop, California

Atlanta, Georgia

Portland, Oregon

Grimsby, Ontario, Canada

Regina, Saskatchewan, Canada

Monterrey, Mexico

China Parts Distribution Center

Tianjin, China

EurAsian Parts Distribution Center

Moscow, Russia

European Parts Distribution Center

Bruchsal, Germany

Parts Depots

Denver, Colorado

Dallas, Texas

South American Parts Distribution Center

Campinas, Brazil

John Deere Merchandise (JDM)

Milan, Illinois

Parts Depots & Regional Distribution Centers

Rosario, Argentina

Brisbane, Australia

Barueri, Sao Paulo, Brazil

Langar, England

Pune, India

Tokoroa, New Zealand

Saint Petersburg, Russia

Rosslyn, South Africa

Marsta, Sweden

Чистий обсяг продажів по основних ринків (млн. дол США) представлений у таблиці:

Major Markets

2006 2007 2008 2009
United States $12,246 $12,241 $13,166 $11,568
Canada 1,605 1,588 1,902 1,454
Western Europe 3,248 3,889 4,610 3,427
Central Europe & CIS 674 1,025 1,874 749
Central & South America 979 1,565 2,577 1,787
Asia, Africa & Middle East 691 761 1,062 1,166
Asia Pacific, Australia & New Zealand 441 420 612 605
Total $19,884 $21,489 $25,803 $20,756

Одним з ключових факторів успіху компанії John Deere є кваліфікований персонал. Політика компанії в області управління персоналом направлена на пошук, залучення та професійний розвиток талановитих та ініціативних співробітників, яким надається можливість зробити кар'єру та реалізувати себе. У зв'язку з динамічним розвитком компанії на російському ринку компанія зацікавлена в перспективних кадрах.

"Deere & Company" приймає співробітників на роботу на конкурсній основі за підсумками анкетних даних та результатів усних співбесід. При відборі кандидатів велика увага приділяється виявленню рівня відповідальності, творчого підходу і вміння в короткі строки приймати самостійні зважені рішення.

Кількість працівників компанії в даний час складає 51 300 осіб.

Тенденції та зміни кількості працівників протягом 10 років

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

United States and Canada:

Equipment operations 26000 26100 24500 24300 26700 26800 26500 28300 30000 25800
Financial services 2100 2400 2400 2300 2300 2200 1400 1500 1700 1500
 Total 28100 28500 26900 26600 29000 29000 27900 29800 31700 27300

Outside United States and Canada:

Equipment operations 15400 16400 16000 16300 17200 18100 18300 21900 24700 23700
Financial services 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300
 Total 15600 16600 16200 16600 17500 18400 18600 22200 25000 24000

Total Worldwide

43700 45100 43100 43200 46500 47400 46500 52000 56700 51300

Акції компанії котируються під символом "DE" і котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.


Динаміка цін на акції за 10 років

Stockholders’ Equity

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Common stock, $1 par value 1,853.5 1,931.8 1,939.2 1,982.0 2,030.8 2,065.3 2,203.5 2,777.0 2,934.0 2,996.2
Common stock in treasury (1,439.0) (1,405.5) (1,322.2) (1,141.4) (1,040.4) (1,743.5) (2,673.4) (4,015.4) (5,594.6) (5,564.7)
Retained earnings 4,117.2 3,834.8 3,912.6 4,329.5 5,445.1 6,556.1 7,886.8 9,031.7 10,580.6 10,980.5

Accumulated other comprehensive income (loss):

Retirement benefits adjustment (1,113.1) (1,418.4) (3,955.0)
Minimum pension liability adjustment (8.5) (16.2) (1,032.1) (1,078.0) (57.2) (108.9) (87.6)
Cumulative translation adjustment (222.4) (285.5) (293.1) (79.2) 9.1 70.6 150.3 479.4 73.4 400.2
Unrealized gain (loss) on derivatives (72.0) (47.0) (22.4) (6.4) 6.2 6.8 (7.6) (40.1) (44.1)
Unrealized gain (loss) on investments 1.1 4.8 5.8 11.6 11.8 5.7 4.8 3.8 (2.2) 5.6
Accumulated other comprehensive income (loss) (229.8) (368.9) (1,366.4) (1,168.0) (42.7) (26.4) 74.3 (637.5) (1,387.3) (3,593.3)
Total stockholders’ equity 4,301.9 3,992.2 3,163.2 4,002.1 6,392.8 6,851.5 7,491.2 7,155.8 6,532.7 4,818.7

Total Liabilities and Stockholders’ Equity

$11,812.7 $12,355.9 $13,295.8 $14,315.2 $16,743.5 $17,528.5 $16,810.7 $18,289.7 $17,701.5 $19,284.0

Благодійність та нагороди:

Благодійність "Deere & Company" включає в себе численні програми по всьому світу. Насправді, благодійний фонд передбачає присудження грантів і дарунків, наприклад у 2007 році їх було на загальну суму $ 12 мільйонів.

Компанія також отримувала різні нагороди. Кілька продуктів компанії, в тому числі 7030 тракторів серії 4930 і самохідний обприскувач, були визнані новими інноваційними продуктами в сільськогосподарському машинобудуванні. На Міжнародному торговому ярмарку, комбайни "John Deere", були названі одними з 10 кращих інновацій за останні 20 років.

Найбільша частка продажів у компанії припадає на продукцію сільськогосподарського обладнання (58%) з яких виробництво тракторів також займає лідируюче місце (29%).

В останні роки обсяг продажів с.-г. продукції "Deere & Company", у тому числі тракторів, в різних країнах світу стійко зростав при практично щорічному збільшенні витрат на НДДКР, при цьому в 2008 р. істотно зріс продаж с.-г. тракторів потужністю більше 100 к.с. і потужних колісних тракторів з шарнірно-зчленованою рамою (на 31%), причому частка гусеничних тракторів (що отримали найбільше поширення в Північній Америці) у загальному обсязі всієї тракторної техніки була доведена майже до 10%. У Росії "Deere & Company" працює понад 10 років, лідируючи в даний час з продажу с.-г. тракторів: за січень-липень 2009 р. на ринку Росії продано 183 трактори, що можна порівняти з поставками за той же період часу, наприклад, тракторів ХТЗ (158 од.). На 2009 р. прогнозувалося зниження обсягу продажів приблизно на 19%, при цьому обсяг чистого прибутку, мабуть, не перевищить $ 1,1 млрд. Прогнозувалося і незначне зниження продажів с.-г. техніки не тільки в США, але і Канаді при одночасному зростанні продажів повнопривідних тракторів, в Західній Європі очікували зниження продажів на 10 ... 15%, в Центральній Європі і країнах СНД - різкого зниження, а в Південній Америці - їх падіння на 20 ... 30% .

Економічні показники з продажу тракторів компанії «John Deere» наведені в таблиці.

Чисті обсяги продажів продукції John Deere

після сплати всіх податків і зборів, $ млн.

Ринок

2007 г.

2008 г.

США 12 241 13 166
Канада 1 588 1 902
Західна Європа 3 889 4 610
Центральна Європа та СНД 1 025 1 874
Центральна і Південна Америка 1 565 2 577
Азія, Африка та Близький Схід 761 1 062
ихоокеанский регіон, Австралія та Нова Зеландія 420 612

"Deere & Company" найбільший виробник сільгосптехніки в Західній Європі, зокрема в Німеччині: на його німецьких підприємствах в даний час зайнято понад 6100 чол. Річний оборот основного виробника тракторів - заводу в Мангеймі зріс до 2,9 млн. євро, там в 2008 р. виготовлено рекордну кількість тракторів потужністю від 60 до 200 к.с. - 45 700 од. Ці успіхи "Deere & Company" пояснюються частково безперебійним постачанням запчастин через відмінно налагоджену розгалужену мережу офіційних дилерів і зниженням трудомісткості техобслуговування тракторів John Deere.

Останнім часом John Deere інтенсивно розвиває системи та обладнання для ведення «точного землеробства» (precision agriculture technology): системи автоматичного, в тому числі паралельного, водіння, електронної документації оброблюваних угідь, управління знаряддями за допомогою системи ISO BUS і ін Відзначимо, що при продажах, в тому числі в Росії, великим попитом користується трактор моделі 8330, оснащений цими системами.

Перспективи

З очікуваними прогнозами та очікуваннями, пов'язані певні фактори, які можуть бути змінені, а також з значними ризиками і невизначеностями, які могли б змусити фактичні результати суттєво відрізнятися. Деякі з цих ризиків та невизначеностей, можуть вплинути на окремі напрями бізнесу, у той час як інші можуть вплинути на компанію в цілому.

Ці чинники включають економічні умови у всьому світі, попит на сільськогосподарську продукцію, світові запаси зерна, погодні умови (в тому числі її вплив на своєчасний посів і збір урожаю), стан грунту, врожайності, ціни на сировинні товари і тваринництво, рослинництво та наявність транспорту для сільськогосподарських культур, вартість нерухомості, наявних площ для сільського господарства, власності на землю, політики різних урядів, міжнародна реакція на різні програми, глобальних торговельних угод. Загальні економічні умови можуть вплинути на попит на обладнання компанії, стабільність на світових ринках, в яких працює Компанія; ефекти, або у відповідь на тероризм, війни та інші міжнародні конфлікти і загрози; і розповсюдження великих епідемій.

Інші фактори, які можуть істотно вплинути на результати, що включають в себе виробництво, дизайн і технологічні інновації та труднощі, в тому числі потенціал і обмеження у сфері поставок і ціни, наявність і ціни на стратегічно джерел матеріалів, компонентів і цілого товарів, затримки або збої в ланцюжку поставок компанії через погоду, стихійних лих або фінансові труднощі або втрати ліквідності постачальників (у тому числі спільних постачальників автомобільної промисловості); запуск нових заводів і нової продукції; успіх нових видів продукції та споживче визнання нових продуктів. Інтеграція нових підприємств; здійснення організаційних змін, таких, як об'єднання сільськогосподарських і комерційних і споживчих сегментів обладнання; зміни в компанії оголошених дивідендів і загальних випусків акцій та викуп.

Перспективи компанії засновані на припущеннях, що стосуються зазначених вище чинників, які іноді основі оцінок і даних, готуються державними установами. Такі оцінки і дані часто переглядаються.

Перспективи компанії "Deere & Company" в цілому

Очікується, що чистий прибуток "Deere & Company" складе близько 900 млн. дол США на 2010 рік. Головним чином через зниження ставки дисконтування, компанія очікує, що витрати після виходу на допомогу складе близько $ 400 млн більше, ніж у 2009 році. Здатність компанії John Deere, залишені на плаву в таких важких умовах є результатом прекрасного співробітництва команди співробітників, дилерів і постачальників по всьому світу.

Тракторів.

Прогнозується зниження ,приблизно, на 4 відсотки за 2010 рік, світових продажів відділу сільськогосподарського устаткування.

Продаж тракторів у Сполучених Штатах і Канаді, згідно з прогнозами, буде знижуватися приблизно на 10 відсотків за рік. Згідно з прогнозами - ціни на сировину і матеріали залишаться на колишніх рівнях. А фермери будуть обережними у своїх рішення про покупку в результаті нестабільних загальних економічних умов.

Продажі машин у Західній Європі, за прогнозами, будуть знижуватися від 10 до 15 відсотків за рік, головним чином з-за слабкого стану тваринництва, молочної та зернової галузей.

Обсяг продажів в Центральній Європі, як очікується, залишаться під тиском у результаті слабких загальних економічних умов, у тому числі низького рівня доступного кредиту.

У Південній Америці продаж, за прогнозами, збільшиться на 10 - 15 відсотків за рік. Серед інших позитивних чинників, деякі частини Південної Америки отримають вигоду від повернення до більш нормальним погодних умов після сильної посухи в минулому році.

На бразильському ринку очікується отримання підтримки від гарних прибутків для виробників сої і цукрового очерету і постійна наявність підтримки фінансування урядом. Прогноз передбачає подальше зміцнення бразильської валюти по відношенню до долара США.

Продажі промислового обладнання і компактних тракторів загального призначення в Сполучених Штатах і Канаді буде на колишньому рівні протягом року, в результаті млявих економічних умов у США.

Майбутні цілі:

Поточний загальносвітовий економічний спад не може сплатити величезний макроекономічний потенціал, який гарантує зростання. Незважаючи на те, що останнім часом темпи приросту населення дещо знизилися, щодня чисельність жителів планети збільшується на 200 000 чоловік, а це люди, яких потрібно годувати. Очікується, що до кінця 2050 р. населення Землі збільшиться приблизно на 3 млрд осіб. Не менш важливий і той факт, що зростання середнього класу посилює світовий попит на продукти харчування та енергію, у тому числі біопаливо, наприклад, етанол. У результаті зростання споживання співвідношення світових запасів і споживаних обсягів основних сільськогосподарських продуктів впало майже до своїх історичних мінімумів. Згідно з деякими оцінками, щоб задовольнити попит, обсяг випуску сільськогосподарської продукції до середини сторіччя повинен збільшитися вдвічі. Це, безумовно, вимагатиме значного підвищення продуктивності в цій галузі.

Компанія є провідним світовим виробником обладнання для заготівлі деревини і одним з найбільших виробників широкого спектру будівельного обладнання. "Deere & Company" прагне до відкриття нових ринків для можливості реалізації своєї продукції. Це прагнення до інновацій і рішучість зробити відділ будівельного і лісозаготівельного устаткування "Deere & Company" займає виняткове місце в розвитку компанії.

Внаслідок стабільного підвищення вартості на нафту і газ, зацікавленість у використанні лісів як поновлюване джерело енергії набирає обертів. Зараз розглядається можливість використання відходів та інших побічних продуктів для отримання чистих, поновлюваних джерел енергії. Це створює нові захоплюючі можливості для лісорубів, які зацікавлені в диверсифікації свого бізнесу і поліпшення своєї діяльності. Це однаковою мірою відмінна можливість для "Deere & Company", щоб продемонструвати своє лідерство в області розробки, виробництва, маркетингу, продажів і підтримки біомаси системи збору і скористатися перевагами розширення ринку в Північній Америці, спираючись на "розумні складальні машини".

Відділи будівництва та лісозаготівельних машин спрямовують свої сили на проектування "розумних машин", як спосіб підвищення продуктивності, працездатності і низьких експлуатаційних витрат щодня. Протягом всього процесу розробки продукту, співробітники компанії намагаються внести якийсь цінний внесок в дизайн машин. Для того, щоб переконатися, що компанія пропонує продукти, які відрізняються кращими якостями від конкурентів і виконують всі задані функції, проводяться різні випробування продукції, проводяться дослідження маркетингових відділів, відділів продажів щоб перевірити якісність у виконанні цілей компанії стати кращою в світі.

Віддача є великою частиною культури "Deere & Company". Через фонд "Deere & Company" та інші організації, компанія співпрацює з державними та приватними організаціями з метою забезпечення активного керівництво в процесі росту і розвитку ініціатив. Наприклад, компанія працює з «KickStart», який допомагає фермерам у Кенії, Танзанії і Малі, щоб вийти з бідності. Компанія також закликає співробітників по всьому світу витрачати свій час і таланти у своїх відділах.

Також компанія є основним постачальником запасних частин і комплектуючих і післягарантійного обслуговування. Розташовані по всьому світу, частини розподільних центрів компанії і складів поширюють тисячі частин для "Deere & Company" та інших виробників обладнання.

Безумовним пріоритетом для компанії залишається поширення бренду «John Deere» по всьому світу. У минулому році був відзначений серйозний спад продажів устаткування Deere за межами США і Канади. Тим не менш, на їх частку припало 37 відсотків від загального обсягу продажів устаткування, а за останнє десятиліття цей показник виріс більш, ніж удвічі. У минулому році було оголошено про запуск і продовження ряду важливих проектів, націлених на стимулювання зростання у світовому масштабі. До таких проектів належить будівництво комплексу з виробництва обладнання та складу запасних частин в Росії, введення в експлуатацію якого відбулося в 2010 р. Компанія також створила спільне підприємство в Індії з виробництва екскаваторів-навантажувачів та повнопривідних навантажувачів. Ці інвестиції виявилися можливими завдяки більш раннім вкладенням, які в значній мірі і дозволили збільшити потужності і розширити свою присутність на світових ринках.

Розширення асортименту продукції та освоєння нових напрямів є вкрай важливими для зростання Компанії. Серед продукції, випуск якої був початий в 2009 р., слід відзначити нову лінійку високопотужних просапних тракторів, а також найбільшу з випускаються в даний час Компанією сівалку і найпотужніший силосозбиральні комбайн. "Deere & Company" випустила також нове сімейство інноваційних косарок з нульовим радіусом повороту для комерційних споживачів, а також широкий асортимент обладнання для косіння та догляду за полями для гри в гольф.

У 2009 р. Компанія отримала кілька нагород за високотехнологічні продукти та компоненти, включаючи шість медалей, які були вручені на найбільшій в світі торгової виставці сільськогосподарського обладнання, що проходила в Німеччині. Серед відзначених нововведень - розрахована на майбутнє концепція рульового управління для тракторів, яка сприяє підвищенню ефективності та безпеки. Крім того, Компанія продовжила розробку нових двигунів, які відповідають вимогам клієнтів по потужності, ефективності та зниженого рівня викидів. Такі двигуни будуть встановлюватися на деякі моделі 2011 року.

Успіх всієї продукції "Deere & Company", будь то нові або добре відомі моделі, забезпечується мережею незалежних дилерів, що володіють великим досвідом роботи та високим професіоналізмом. Дилери «Deere» надають підтримку продукції на високому рівні і допомагають значно розширити можливості клієнтів. Повністю значення позитивних тенденцій і продуктивного обладнання для майбутнього компанії "Deere & Company" можна оцінити, тільки прийнявши при цьому до уваги і досвід прихильних спільній справі дилерів.

2.2 Фінансовий аналіз "Deere & Company"

2009 запам'ятається одним з важливих досягнень компанії "Deere & Company". Незважаючи на економічний спад і найбільший за більш ніж 50 років відсоток зниження обсягів продажів, Компанія як і раніше залишилася прибутковою і зміцнила своє фінансове становище і ліквідність.

За 2009 рік "Deere & Company" отримала 873 млн. доларів США чистого прибутку при чистій виручці від продажу $ 23,1 млрд. доларів США. Цей прибуток включає і близько 330 млн. доларів США, які вдалося заощадити після сплати податків завдяки списанню нематеріальних активів і програмі скорочення співробітників шляхом звільнення за власним бажанням. У результаті при зменшенні виручки від продажів на 19 відсотків чистий прибуток знизився на 57 відсотків. Погіршення результатів ніколи не радує. Однак, незважаючи на складні економічні умови, в цьому році компанія "Deere & Company" показала восьмий за всю свою історію результат за загальним обсягом виручки. Це стало нагородою за успіхи компанії в галузі створення більш гнучкої структури витрат і активів при одночасній цілеспрямованої допомоги замовникам у підвищенні їх прибутковості та продуктивності.

 Підсумкові Фінансові показники компанії (млн. дол)

Назва відносного показника Формула для розрахунку Розрахунок Значення коефіцієнту Середнє значення коефіцієнту в галузі Коментар
Коефіцієнт ліквідності lr = Ac/Lc

30,857

12,585

2,45
Коефіцієнт миттєвої ліквідності qr = Ac − inv/Lc

30,857-2,3973

12,585

2,26
Коефіцієнт обігу активів atr = S/ A

20,7561

41,133

0,5
Коефіцієнт заборгованості kl = L/ A

36,314

41,133

0,88
Показник прибутковості по збуту Rs= NI/ S

0,8735

20,7561

0,04
Основний коефіцієнт дохідності kp= EBIT/ A

23,112

41,133

0,56
Коефіцієнт прибутковості активів ROA= NI/ A

0,8735

41,133

0,02
Коефіцієнт прибутку на власний капітал ROE= NI/ E

0,8735

4,819

0,18
Коефіцієнт відношення ціни акції до прибутку на неї P/E= P0/EPS

2,996

2,06

1,45
Коефіцієнт відношення ринкової вартості акції до її вартості за даними бухгалтерського обліку kmv/bv = market value share/ book value share

82,14

0,011

7467,3
Величина балансової вартості однієї акції book value share = E/ n

4,819

424,4

0,011

"Deere & Company" знову відзначилася значними потоками грошових коштів, завдяки яким на рівні корпорації чистий приплив грошових коштів від діяльності склав близько 2 млрд. доларів. Цього виявилося більш ніж достатньо для збереження фінансування капітальних проектів і виплати рекордних дивідендів акціонерам. Навіть у розпал світової фінансової кризи наші підрозділи зберегли доступ до ринків кредитування на вигідних умовах. Підприємству вдалося залучити близько 9 млрд. доларів запозичень для дотримання строків погашення практично всіх заборгованостей у наступному році.


3. ВИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ «Deere»

3.1 SWOT - аналіз досліджуваної компанії "Deere & Company"

Проаналізувавши діяльність компанії "Deere & Company", можна виділити слабкі та сильні сторони компанії, її можливості і загрози.

Внутрішні сильні сторони S

Внутрішні слабкості W

Має велику мережу дилерів (с.22) Значне скорочення обсягу продажів (с.36)
Різні напрямки інноваційного розвитку (с.25) Залежність від цін на сировину та матеріали (с.9)

Інвестиції компанії в наукові дослідження і

розробки (с.25)

Має складний техніко-технологічний

процес (с.5)

Широкий асортиментний ряд (с.26)

Скорочення виробництва і приділення

більшої уваги якості (с.5)

Кваліфікований персонал (с.28)
Численні благодійні програми (с.29)

Випуск нової лінійки високопотужних

тракторів (с.35)

Надійний апарат управління (с.23)

Зовнішні можливості O

Зовнішні загрози T

Зростання світового попиту на сільгосптехніку (с.11)

Необхідність пристосування до інтересів і

потреб аграріїв (с.6)

Підтримка урядом США фермерів (с.13) Сильна конкуренція (с.6)
Зниження цін на аграрну продукцію (с.9)
 (с. 22)

Постійне вдосконалення і постійна

розробка автоматизації продукції (с.11)

 (с.16) Жорстке регулювання нормами СОТ та іншими організаціями на світовому ринку (с.20)
 (с.18) Низька якість післякризового управління (с.19)
 (с.22) Обережність споживачів щодо купівлі продукції внаслідок нестабільних економічних умов (с.32)
 (с.29)
 (с.29)

Співпраця з іншими організаціями для

Забезпечення подальшого зростання (с.34)

Для узагальнення даних про аналіз компанії використовують матрицю SWOT Сутність матріці SWOT полягає в тому, Що вон дає змогу завдякі різноманітнім комбінаціям сильних та слабких сторін, можливостей та загроза сформуваті оптимально стратегію згідно з умова ринкового середовища.

Сильні сторони

Слабкі сторони

Можливості

1. Використовуючи широку мережу дилерів розширювати ринки і співпрацювати з іншими організаціями

2.Максімізація доходів, використовуючи

 лідируючу позицію на ринку і

 досвід довгої присутності на ринку

3.З допомогою інноваційного розвитку та інвестицій в наукові дослідження і

 розробки стати лідером у виробництві

 тракторів та попиту на них

1. Використовуючи підвищення попиту на сільгосп. техніку збільшити і об'єм продажів

2.Освоювати складний техніко-технологічний процес за рахунок великого досвіду роботи на ринку

3. Використовуючи високу якість зберігати і

зміцнювати свою лідируючу позицію

на ринку

Загрози

1.Задовольняти потреби аграріїв з

 Допомогою випуску планів лінійки високопотужних тракторів

2. відвоювання частки ринку у конкурентів за допомогою високого рівня довіри споживачів і позитивного іміджу компанії

3. Зниження цін за рахунок вдосконалення технологій виробництва

1.Використовуючи великі витрати на дослідження

і розробку продукції знизити кон-

куренції

2. Пристосовуватися до інтересів аграріїв

і їх вимог щодо сільгосптехніки за рахунок високоякісного

техніко-технологічного процесу

3.Збільшити попит на продукцію компанії

використовуючи високу якість

3.2 Прогнозування конкурентної стратегії досліджуваної

компанії "Deere & Company"

Посилаючись на проведений SWOT-аналіз компанії можна визначити основні стратегічні напрямки діяльності компанії.

На даному етапі розвитку "Deere & Company" повинна утримувати своє лідерство на зовнішньому і внутрішньому ринках. В умовах найжорстокіших економічних труднощів компанія закінчила звітний період з прибутком, зміцнила своє фінансове становище і розширила присутність на світових ринках.

Крім зміцнення позицій Компанії, центральне місце в її плани на майбутнє займає інноваційна діяльність, яка має сприяти залученню нових клієнтів, і використання з максимальною вигодою позитивних тенденцій в економіці.

Глобальний економічний спад негативним чином позначився на результатах роботи «John Deere» та інших компаній. Але факт залишається фактом: населенню планети, що постійно збільшується, як і раніше потрібні продукти харчування, одяг, житло та інфраструктура, що забезпечує його життєві потреби. Не змінила криза і впевненості компанії в тому, що "Deere & Company" зберегла свої виключно виграшні позиції, що дозволяють день у день задовольняти ці потреби.


ВИСНОВКИ

Deere & Company була заснована в 1837 році ковалем-новатором на ім'я Джон Дір, який розробив перший комерційний успішний самоочищається сталевий плуг. Після переведення виробництва в 1848 році в м. Молін, штат Іллінойс, «John Deere» незабаром став випускати більше 1000 плугів на рік. Компанія досі дотримується принципів, закладених засновником, серед яких - орієнтація на високі стандарти якості. «Я ніколи не поставлю свого імені на виробі, в якому немає того кращого, що є в мені» - найвідоміший вислів Джона Діра.

Сьогодні «John Deere» виробляє свою продукцію на 63 заводах у 18 країнах світу і реалізує її приблизно в 130 країнах світу. Штат компанії налічує 51,300 співробітників, а її доходи від продажів становить 23,1 млрд доларів. «John Deere» та її дочірні підприємства виробляють, продають і фінансують повний асортимент сільськогосподарської техніки, устаткування для будівельної й лісозаготівельного бізнесу, а також різноманітне комерційне обладнання та техніку для парків і газонів. Компанія також надає фінансові послуги підприємствам і приватним особам.

Діяльність компанії з виробництва обладнання будується на виявленні і задоволенні потреб замовників через всесвітню мережу незалежних дилерів. Дилери компанії працюють за підтримки маркетингової організації «John Deere», представництва якої розташованої в Північній і Південній Америці, Європі, Мексиці, Китаї, Австралії та Африці.

Розробки нових продуктів ведуться з урахуванням інтересів клієнтів з різних країн світу, що дозволяє компанії відповідати вимогам замовників не сильно відрізняються один від одного ринках. Кожен день «John Deere» інвестує понад $ 1,5 млрд. в наукові дослідження та розробки - тільки в 2008 році компанія витратила $ 943 млн. на ці цілі. Результатом цієї діяльності є той факт, що серед цих компаній, що працюють в тих же областях, що й «John Deere», вона має один з найвищих коефіцієнтів співвідношення коштів, вкладених у науку до обсягів продажів. Відрахування компанії на дослідження, розробки і капітальні інвестиції завжди були одними з найвищих серед світових виробників, що в кінцевому підсумку дозволяє «John Deere» задовольняти потреби практично будь-якого клієнта.

«John Deere» - провідний світовий виробник інноваційних продуктів і послуг для сільського та лісозаготівельного господарства, а також великий виробник передових продуктів і послуг для будівництва, догляду за парками і газонами, ландшафтного дизайну та іригації. Крім цього «John Deere» надає фінансові послуги в різних країнах, а також виробляє і продає двигуни для важкого обладнання. З моменту свого заснування в 1837 році і до цього дня «John Deere» продовжує бути вірною своїм основним принципам - чесність, якість, відданість справі та інновації. Сьогодні ці принципи роботи компанії відомі в усьому світі.


Список джерел інформації

1. http://www.techart.ru/

2. http://www.promvest.info/news/

3. http://www.marketing-ua.com/

4. http://www.jurnal.org/

5. http://www.cogmap.com/chart/deere-company

6. http://www.deere.com/en_US/deerecom/index.html

7. http://www.xportag.com/used-farm-tractors.html

8. http://www.deere.com/en_US/deerecom/index.html

9. http://www.allbusiness.com/3470945-1.html?query=deere&x=42&y=8ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Модель трактора

Мощность двигателся, кВт

Полезная нагрузка, кг

Грузоподъемность задней навесной системы, кг

Высота, см

Масса, т

Цена, тыс. евро

4100 A 14,9 812 2418 194 1,5 11,9
4200 A 17,9 1622 2125 205 2,835 11,9
4300 A 22,2 1865 2500 212 3,18 16,3
4400 A 24,8 1865 2500 212 3,18 17,6
4700 A 33,6 2436 2500 227 4 21,6
5310 39 1390 3100 241 4,2 24,5
5310 NA 39 1410 3100 218 4 24,1
5310 N 39 1590 3100 218 4 22,4
5310 A 39 2010 3100 241 4,6 26
5310 SN 39 1410 3100 218 4
5310 SNA 39 1410 3100 218 4
3210 A 49 2170 5010 244 5,5 29,6
3210 A Komfort X 49 2110 5010 244 5,5 31,8
5410 53 1775 3100 241 4,2 27,3
5410 N 53 1575 3100 218 4 25
5410 NA 53 1395 3100 218 4 27,1
5410 A 53 1995 3100 241 4,6 29,1
5410 SN 53 1395 3100 218 4
5410 SNA 53 1395 3100 218 4
6010 A SE 55 3076 3990 259 7 35,5
6010 A SE-LP 55 3076 3990 249 7 35,5
3310 A 57 2575 5010 250 6 32,2
3310 A 57 2425 5010 250 6
3310 A Komfort X 57 2425 5010 250 6 34,4
6120 A 59 2650 4590 265 7 41,8
6110 A 59 2983 3990 242 7
5510 NA 59 1045 3000 218 4,2 29,1
5510 N 59 1375 3000 218 4 27,3
5510 59 2075 291 4,8 29,7
5510 A 59 1810 291 4,8 31,5
6110ASE 59 3066 3990 264 7 37
6110 ASE-LP 59 3066 3990 249 7 37
5510 High Crop 59 1645 291 4,8
5510 SN 59 845 218 4
5510 SNA 59 845 218 4
3410 A 64 2370 5060 250 6 32,7
3410 A 64 2370 5010 250 6
3410 A Komfort X 64 2370 5060 250 6 34,8
6220 A 66 2610 5260 281 7 45
6210 A 66 2853 4590 242 7
6210 A SE 66 2980 3990 259 7 39
6210 A SE-LP 66 2980 3990 249 7 39
6320 A 74 3660 5900 281 8,2 48,5
6310 A SE 74 3890 4590 264 8 40,3
6310 A SE-LP 74 3890 4590 254 8 40,3
6410 A SE 77 3860 5260 264 8 43,4
6410 A SE-LP 77 3860 5260 254 8 43,4
6510 A SE 77 3410 5260 281 8 45,6
6420 A 81 3450 5900 281 8,2 59,5
6520 A 81 3420 6660 286 8,5 64
6420 SA 88 3450 5900 281 8,2 62
6620 A 92 4270 7470 286 9,5 67,6
6820 A 99 4920 8520 281 10,5 71
6920 A 110 5120 8520 281 11 76
7710 A 118 4580 7080 305 11,5 82,4
6920 SA 118 5120 8520 281 11 50,2
7810 A 129 4540 7080 305 11,5 88,1
7710 A-50 km/h 132 4920 7080 306 11,5 85,5
7810 A-50 km/h 144 4880 7080 306 11,5 91,2
8120 A 153 5715 9320 315 14 95,7
8220 A 171 5710 9320 315 14 104
8320 A 193 4220 10790 315 14 111
8420 A 209 4175 10790 315 14 116
8520 A 224 4535 10790 315 14 126
9320 A 285 9200 161
9420 A 324 9200 174
9520 A 342 9200 180

© 2012 Скачать рефераты, курсовые работы, доклады и дипломные работы.